Loading

FAST PLUS, a.s.

Historický názov:
  • FAST PLUS, spol. s r.o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FAST PLUS, a.s.
Sídlo:
Vlčie hrdlo 90
82107 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7227/B
Od 20.3.1997, posledná zmena 18.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Juraj Nedeliak
  • Peter Benický
  • Tomáš Opluštil
IČO:
35712783
DIČ:
2020227616

IČ DPH:

SK2020227616
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1997
SK NACE (RÚZ):
47540 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
3 319 400 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma FAST PLUS, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 140 481 745 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,21%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 851 484 EUR vzrástol medziročne o 2 119 913 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,5% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 134 730 534 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 30 427 249 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 20,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,48%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,88%.

Absolútne ukazovatele

145 648 354 €

10,0 %

17 583 740 €

33,3 %

45 995 893 €

0,8 %

19 704 190 €

16,9 %

18 139 081 €

17,3 %

Relatívne ukazovatele

12.52 %

2,2 %

1.03

0,2

6.20 %

4,6 %

57.16 %

-5,9 %

0.84

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 134 730 534 € 9,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 751 211 € 18,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 104 303 285 € 9,1 %
Náklady na materiál, energie 2 861 029 € -20,9 %
Služby 15 713 658 € 4,5 %
Pridaná hodnota 17 583 740 € 33,3 %
Osobné náklady 17 145 344 € 12,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 603 611 € -14,4 %
Opravné položky 40 959 € 183,1 %
Ostatné výnosy 4 301 114 € -2,4 %
Iné prevádzkové náklady 572 198 € 45,0 %
Zisk z predaja majetku 62 605 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 605 380 € 167,7 %
HV z finančnej činnosti 80 684 € 124,0 %
z toho Nákladové úroky 121 291 € 142,4 %
HV pred zdanením 3 686 064 € 264,6 %
Daň 834 580 € 198,6 %
HV po zdanení 2 851 484 € 289,8 %
EBITDA 4 146 386 € 106,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
45 995 893 € 0,8 %
 
Neobežný majetok 1 680 132 € 7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 672 176 € 7,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 7 956 € 0,0 %
 
Obežný majetok 42 843 539 € 0,5 %
Zásoby 21 968 233 € 1,3 %
Dlhodobé pohľadávky 2 144 318 € 4,3 %
Krátkodobé pohľadávky 17 839 673 € -3,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 891 315 € 83,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 472 222 € 2,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 45 995 893 € 0,8 %
 
Vlastné imanie
19 704 190 € 16,9 %
Základné imanie 3 319 400 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 594 365 € 14,0 %
HV minulých rokov 12 938 941 € 5,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 851 484 € 289,8 %
 
Záväzky 26 290 246 € -8,6 %
Dlhodobé záväzky 21 956 € -52,0 %
Krátkodobé záväzky 24 026 503 € 6,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 402 € -99,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 237 385 € 1,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 457 € -82,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?