MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • MAN Truck & Bus Slovakia s. r. o.
  • MAN - ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Rožňavská 24/A
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/16050/B
Od 21.11.1997, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Artur Hubert Szewernoha
  • Jan Hinnerk Kohlmeier
IČO:
35733209
DIČ:
2020228903

IČ DPH:

SK2020228903
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1998
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
4 481 180 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MAN Finance and Holding S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 78 247 072 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,8%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 450 188 EUR poklesol medziročne o 1 705 026 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 73 766 006 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 000 403 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 4,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,25%.

Absolútne ukazovatele

81 961 154 €

21,2 %

4 867 579 €

-32,1 %

31 111 741 €

3,0 %

15 443 503 €

10,4 %

17 185 789 €

2,2 %

Relatívne ukazovatele

6.22 %

-4,7 %

1.13

-0,9

4.66 %

-5,8 %

50.36 %

-3,3 %

1.19

-0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 73 766 006 € 19,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 481 066 € 14,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 69 765 603 € 24,3 %
Náklady na materiál, energie 418 633 € 4,8 %
Služby 3 277 103 € -0,5 %
Pridaná hodnota 4 867 579 € -32,1 %
Osobné náklady 4 314 625 € 19,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 320 967 € 0,9 %
Opravné položky -206 274 € 83,4 %
Ostatné výnosy 3 391 665 € 97,2 %
Iné prevádzkové náklady 2 345 686 € 124,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 402 394 € -65,1 %
HV z finančnej činnosti 265 654 € %

z toho Nákladové úroky 13 290 € -55,7 %
HV pred zdanením 1 668 048 € -58,6 %
Daň 217 860 € -75,0 %
HV po zdanení 1 450 188 € -54,0 %
EBITDA 1 517 087 € -50,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
31 111 741 € 3,0 %
 
Neobežný majetok 3 062 420 € 7,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 054 320 € 7,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 100 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 26 363 220 € 1,1 %
Zásoby 15 333 412 € 130,6 %
Dlhodobé pohľadávky 1 333 750 € -3,5 %
Krátkodobé pohľadávky 6 250 626 € -64,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 445 432 € %

 
Časové rozlíšenie 1 686 101 € 32,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 31 111 741 € 3,0 %
 
Vlastné imanie
15 443 503 € 10,4 %
Základné imanie 4 481 179 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 448 118 € 0,0 %
HV minulých rokov 9 064 018 € 53,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 450 188 € -54,0 %
 
Záväzky 15 668 238 € -3,3 %
Dlhodobé záväzky 25 263 € 83,0 %
Krátkodobé záväzky 9 529 782 € 4,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 113 193 € -13,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?