Loading

Den Braven SK s. r. o.

Historický názov:
  • DEN BRAVEN SK, s.r.o.
Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Den Braven SK s. r. o.
Sídlo:
Polianky 17
84431 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/16684/B
Od 30.1.1998, posledná zmena 29.12.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Mohyla
IČO:
35740141
DIČ:
2020211149

IČ DPH:

SK2020211149
Podľa §4, registrovaný od 16.2.1998
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • WARIDELTA s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Den Braven SK s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 381 243 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 797 101 EUR vzrástol medziročne o 105 753 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,88% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 378 664 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 713 910 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 35%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 20,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,2%.

Absolútne ukazovatele

27 410 783 €

5,4 %

6 568 120 €

6,8 %

7 252 736 €

7,1 %

6 325 671 €

39,7 %

5 801 616 €

33,9 %

Relatívne ukazovatele

23.99 %

0,3 %

2.29

-0,1

38.57 %

-1,2 %

12.78 %

-20,4 %

2.55

1,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 378 664 € 5,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 579 € -56,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 17 664 754 € 3,8 %
Náklady na materiál, energie 520 063 € 20,5 %
Služby 2 628 306 € 11,1 %
Pridaná hodnota 6 568 120 € 6,8 %
Osobné náklady 2 871 616 € 11,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 116 269 € 8,3 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 4 329 € -66,3 %
Iné prevádzkové náklady 40 853 € -33,1 %
Zisk z predaja majetku 23 910 € 25,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 567 621 € 4,1 %
HV z finančnej činnosti -8 124 € 19,6 %
z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 3 559 497 € 4,1 %
Daň 762 396 € 4,9 %
HV po zdanení 2 797 101 € 3,9 %
EBITDA 3 659 980 € 4,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 252 736 € 7,1 %
 
Neobežný majetok 590 258 € 124,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 519 628 € 155,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 70 630 € 18,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 544 575 € 1,3 %
Zásoby 4 483 026 € 13,4 %
Dlhodobé pohľadávky 10 474 € 28,4 %
Krátkodobé pohľadávky 859 454 € -32,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 191 621 € -3,1 %
 
Časové rozlíšenie 117 903 € 135,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 252 736 € 7,1 %
 
Vlastné imanie
6 325 671 € 39,7 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 43 650 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 478 281 € 94,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 797 101 € 3,9 %
 
Záväzky 927 065 € -58,7 %
Dlhodobé záväzky 4 788 € 29,7 %
Krátkodobé záväzky 850 388 € -60,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 71 889 € 0,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?