Loading

DACHSER Slovakia a. s.

Historický názov:
  • LINDBERGH & DACHSER a.s.
  • LINDBERGH a.s.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DACHSER Slovakia a. s.
Sídlo:
Lozorno 1126
90055 Lozorno
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1863/B
Od 16.9.1998, posledná zmena 1.1.2021
Štatutárny orgán:
  • Engelbert Liegl
  • Ing. Roman Stoličný
IČO:
35752700
DIČ:
2020243302

IČ DPH:

SK2020243302
Podľa §4, registrovaný od 16.9.1998
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
5 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma DACHSER Slovakia a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 66 360 917 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 004 336 EUR poklesol medziročne o 622 797 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,92% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 25,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,51%.

Absolútne ukazovatele

67 154 198 €

-4,1 %

11 010 688 €

-4,9 %

23 743 140 €

-14,5 %

16 664 685 €

-5,6 %

5 465 631 €

-24,5 %

Relatívne ukazovatele

16.59 %

-0,1 %

1.73

-0,2

12.65 %

-0,4 %

29.81 %

-6,6 %

1.89

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 948 447 € -12,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 64 412 470 € -4,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 885 790 € -13,3 %
Náklady na materiál, energie 624 562 € -26,0 %
Služby 52 839 877 € -3,6 %
Pridaná hodnota 11 010 688 € -4,9 %
Osobné náklady 6 373 710 € 6,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 052 023 € -0,8 %
Opravné položky 51 109 € %

Ostatné výnosy 762 368 € 31,5 %
Iné prevádzkové náklady 348 111 € 21,4 %
Zisk z predaja majetku 2 196 € -47,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 950 299 € -18,4 %
HV z finančnej činnosti -46 921 € 31,0 %
z toho Nákladové úroky 28 224 € -26,1 %
HV pred zdanením 3 903 378 € -18,3 %
Daň 899 042 € -21,7 %
HV po zdanení 3 004 336 € -17,2 %
EBITDA 5 000 126 € -14,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 743 140 € -14,5 %
 
Neobežný majetok 11 856 481 € -5,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 856 481 € -5,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 702 914 € -22,0 %
Zásoby 70 879 € 6,1 %
Dlhodobé pohľadávky 371 697 € %

Krátkodobé pohľadávky 6 995 272 € -20,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 265 066 € -30,4 %
 
Časové rozlíšenie 183 745 € -22,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 743 140 € -14,5 %
 
Vlastné imanie
16 664 685 € -5,6 %
Základné imanie 5 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 000 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 660 349 € -4,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 004 336 € -17,2 %
 
Záväzky 7 055 936 € -30,0 %
Dlhodobé záväzky 498 € -69,8 %
Krátkodobé záväzky 5 077 095 € -27,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 443 662 € -68,2 %
Bankové úvery krátkodobé 949 717 € -0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 584 964 € -19,9 %
 
Časové rozlíšenie 22 519 € 22,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?