Loading

ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.

Historický názov:
 • UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
 • UNIRAF SLOVENSKO s.r.o.
 • ČESKÁ RAFINÉRSKÁ SLOVAKIA s.r.o.
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Kalinčiakova 14083/33A
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/20665/B
Od 24.11.1999, posledná zmena 17.3.2022
Štatutárny orgán:
 • JUDr. Tibor Kotora
 • Mgr. Jan Suchocki
 • Mgr. Marek Gieroń
IČO:
35777087
DIČ:
2020232951

IČ DPH:

SK2020232951
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1999
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
11 254 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
 • ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (86,95%)
 • ORLEN Unipetrol a.s. (13,05%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.06.2023 ako riadna.

Firma ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 744 396 765 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 64,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 985 025 EUR vzrástol medziročne o 2 652 324 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,59% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 741 757 386 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 25 169 275 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 223,55%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 50,78%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 95,62%.

Absolútne ukazovatele

744 817 015 €

64,5 %

11 987 030 €

71,2 %

121 086 959 €

51,3 %

61 414 556 €

186,5 %

37 082 680 €

101,0 %

Relatívne ukazovatele

1.61 %

0,1 %

4.64

-0,7

4.94 %

0,8 %

49.28 %

-23,9 %

1.46

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 741 757 386 € 64,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 639 379 € 211,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 716 588 111 € 64,6 %
Náklady na materiál, energie 1 136 865 € 223,5 %
Služby 14 684 759 € 50,8 %
Pridaná hodnota 11 987 030 € 71,2 %
Osobné náklady 2 584 130 € 95,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 603 294 € -59,4 %
Opravné položky 808 816 € %

Ostatné výnosy 395 541 € 53,7 %
Iné prevádzkové náklady 563 351 € 36,0 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 822 980 € 87,2 %
HV z finančnej činnosti -159 666 € -66,3 %
z toho Nákladové úroky 6 952 € 121,7 %
HV pred zdanením 7 663 314 € 87,7 %
Daň 1 678 289 € 123,9 %
HV po zdanení 5 985 025 € 79,6 %
EBITDA 8 426 274 € 86,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
121 086 959 € 51,3 %
 
Neobežný majetok 15 041 333 € 145,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 030 157 € 145,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 176 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 98 096 788 € 48,3 %
Zásoby 10 446 067 € 69,6 %
Dlhodobé pohľadávky 10 815 316 € %

Krátkodobé pohľadávky 61 212 304 € 11,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 15 623 101 € 237,8 %
 
Časové rozlíšenie 7 948 838 € 2,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 121 086 959 € 51,3 %
 
Vlastné imanie
61 414 556 € 186,5 %
Základné imanie 11 254 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 34 430 859 € %

HV minulých rokov 9 744 672 € 48,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 985 025 € 79,6 %
 
Záväzky 59 672 403 € 1,9 %
Dlhodobé záväzky 241 471 € 11,3 %
Krátkodobé záväzky 58 142 189 € 5,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 441 € 3,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 283 302 € -60,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?