Loading

Duvenbeck Slovensko, s.r.o.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Duvenbeck Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
Opletalova 71
84107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/21228/B
Od 2.3.2000, posledná zmena 2.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Andrej Krpelan
  • Manuel Gröbl
IČO:
35782986
DIČ:
2020222666

IČ DPH:

SK2020222666
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2002
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
150 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Duvenbeck Kraftverkehr GmbH & Co. Spedition KG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.04.2023 ako riadna.

Firma Duvenbeck Slovensko, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 94 590 130 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,5%. Dosiahnutý zisk po zdanení 456 442 EUR poklesol medziročne o 1 472 853 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,65% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,16%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,65%.

Absolútne ukazovatele

96 230 180 €

22,0 %

21 621 981 €

14,8 %

22 489 142 €

5,5 %

6 288 053 €

7,8 %

3 691 243 €

1,5 %

Relatívne ukazovatele

22.86 %

-1,5 %

1.83

0,1

2.03 %

-7,0 %

72.04 %

-0,6 %

1.06

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 584 867 € -20,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 93 005 263 € 23,6 %
Zmena stavu zásob 276 713 € %

Aktivácia 0 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 634 953 € -22,1 %
Náklady na materiál, energie 55 782 082 € 31,2 %
Služby 15 827 827 € 15,4 %
Pridaná hodnota 21 621 981 € 14,8 %
Osobné náklady 11 816 358 € 11,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 557 148 € 131,8 %
Opravné položky 156 895 € %

Ostatné výnosy 1 194 339 € -11,7 %
Iné prevádzkové náklady 8 178 037 € 25,1 %
Zisk z predaja majetku -21 718 € -111,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 086 164 € -58,6 %
HV z finančnej činnosti -230 947 € -58,2 %
z toho Nákladové úroky 140 989 € 45,8 %
HV pred zdanením 855 217 € -65,5 %
Daň 398 775 € -27,0 %
HV po zdanení 456 442 € -76,3 %
EBITDA 2 665 030 € -13,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 489 142 € 5,5 %
 
Neobežný majetok 3 316 912 € 15,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 298 197 € 15,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 715 € 7,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 146 955 € 4,1 %
Zásoby 2 758 105 € 67,8 %
Dlhodobé pohľadávky 109 116 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 12 304 409 € -24,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 975 325 € %

 
Časové rozlíšenie 25 275 € -29,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 489 142 € 5,5 %
 
Vlastné imanie
6 288 053 € 7,8 %
Základné imanie 150 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 556 036 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 125 575 € 60,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 456 442 € -76,3 %
 
Záväzky 16 201 089 € 5,4 %
Dlhodobé záväzky -25 697 € -196,2 %
Krátkodobé záväzky 15 371 871 € 5,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 854 915 € 11,4 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?