Loading

Express Group, a. s.

Historický názov:
  • Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s."
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Express Group, a. s.
Sídlo:
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2535/B
Od 6.9.2000, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Betík
  • Ing. Alexandra Beljajevová
  • Ing. Alexej Beljajev
IČO:
35795123
DIČ:
2020234667

IČ DPH:

SK2020234667
Podľa §4, registrovaný od 6.9.2000
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
332 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.04.2023 ako riadna.

Firma Express Group, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 65 906 584 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 954 634 EUR poklesol medziročne o 987 227 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,2% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 29,55%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,67%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 8,53%.

Absolútne ukazovatele

68 507 923 €

5,4 %

5 278 098 €

58,5 %

20 469 771 €

-14,9 %

934 214 €

%

569 431 €

149,4 %

Relatívne ukazovatele

8.01 %

2,2 %

2.99

1,3

4.66 %

-3,4 %

95.44 %

-4,1 %

1.03

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 65 906 584 € 16,2 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 84 519 € -29,5 %
Služby 60 543 967 € 13,7 %
Pridaná hodnota 5 278 098 € 58,5 %
Osobné náklady 1 764 088 € -8,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 599 277 € -23,6 %
Opravné položky 1 045 134 € %

Ostatné výnosy 54 493 € -99,1 %
Iné prevádzkové náklady 239 652 € -96,1 %
Zisk z predaja majetku -238 888 € -213,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 445 552 € 92,3 %
HV z finančnej činnosti -253 123 € -120,9 %
z toho Nákladové úroky 215 421 € -9,6 %
HV pred zdanením 1 192 429 € -39,2 %
Daň 237 795 € %

HV po zdanení 954 634 € -50,8 %
EBITDA 2 283 717 € 72,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 469 771 € -14,9 %
 
Neobežný majetok 3 050 111 € -51,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 047 362 € -50,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 749 € -95,4 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 16 882 204 € -2,7 %
Zásoby 13 147 € 4,1 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 16 710 209 € -1,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 158 848 € -53,9 %
 
Časové rozlíšenie 537 456 € 50,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 469 771 € -14,9 %
 
Vlastné imanie
934 214 € %

Základné imanie 332 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 43 700 € -76,2 %
HV minulých rokov -396 120 € 83,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 954 634 € -50,8 %
 
Záväzky 19 373 729 € -18,8 %
Dlhodobé záväzky 691 664 € -60,4 %
Krátkodobé záväzky 8 538 123 € 13,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 8 150 278 € -27,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 993 664 € -39,9 %
 
Časové rozlíšenie 161 828 € 147,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?