Loading

ARRIVA Slovakia a.s.

Historický názov:
 • Arriva Transport Services s.r.o.
 • Veolia Transport services s.r.o.
 • KMV BUS s.r.o.
 • WINTERDRIVE s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ARRIVA Slovakia a.s.
Sídlo:
Štúrova 72
94944 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10493/N
Od 9.5.2001, posledná zmena 22.9.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Petra Helecz
 • Ing. Vladislav Hajdák
 • Michal Horák
 • Peter Nagy
IČO:
35811439
DIČ:
2020283386

IČ DPH:

SK7120001735
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2022
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma ARRIVA Slovakia a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 304 143 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,79%. Dosiahnutá strata je 74 387 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 79,83% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 284 688 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 492 046 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,36%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,87%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,78%.

Absolútne ukazovatele

34 178 535 €

-4,8 %

2 023 877 €

-39,7 %

40 117 078 €

-11,2 %

28 059 203 €

60,1 %

-2 502 874 €

-31,5 %

Relatívne ukazovatele

6.27 %

-3,5 %

0.69

-0,5

-0.19 %

-2,4 %

30.06 %

-31,2 %

0.71

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 284 688 € -6,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 019 455 € -3,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 26 792 642 € -4,1 %
Náklady na materiál, energie 170 898 € 34,4 %
Služby 3 316 726 € 15,9 %
Pridaná hodnota 2 023 877 € -39,7 %
Osobné náklady 2 929 267 € 2,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 896 754 € 3,8 %
Opravné položky -9 194 € 86,0 %
Ostatné výnosy 1 342 137 € 9,5 %
Iné prevádzkové náklady 184 508 € 39,0 %
Zisk z predaja majetku 1 637 € 30,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -633 684 € -178,9 %
HV z finančnej činnosti 444 566 € 39,2 %
z toho Nákladové úroky 60 292 € 29,1 %
HV pred zdanením -189 118 € -116,9 %
Daň -114 731 € -184,7 %
HV po zdanení -74 387 € -107,5 %
EBITDA 252 239 € -84,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
40 117 078 € -11,2 %
 
Neobežný majetok 32 564 312 € 44,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 472 165 € 86,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 231 150 € -76,5 %
Dlhodobý finančný majetok 31 860 997 € 49,9 %
 
Obežný majetok 7 333 296 € -67,6 %
Zásoby 314 780 € 28,5 %
Dlhodobé pohľadávky 274 182 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 4 315 783 € -77,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 428 551 € -31,3 %
 
Časové rozlíšenie 219 470 € 134,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 40 117 078 € -11,2 %
 
Vlastné imanie
28 059 203 € 60,1 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 19 989 118 € 113,0 %
HV minulých rokov 8 111 278 € 13,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -74 387 € -107,5 %
 
Záväzky 11 805 308 € -57,3 %
Dlhodobé záväzky 1 641 144 € -35,5 %
Krátkodobé záväzky 9 520 514 € -61,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 8 377 € 169,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 635 273 € 22,9 %
 
Časové rozlíšenie 252 567 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?