Loading

EUROVEA, a. s.

Historický názov:
  • Ballymore EUROVEA, a.s.
  • REAL SPEKTRUM DUNAJ, a.s.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EUROVEA, a. s.
Sídlo:
Pribinova 10
81109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2862/B
Od 26.11.2001, posledná zmena 12.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Jana Tomová
  • Radoslav Mokrý
  • Ing. Peter Korbačka
IČO:
35825600
DIČ:
2020286037

IČ DPH:

SK2020286037
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2003
SK NACE (RÚZ):
68200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Základné imanie:
130 707 756 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma EUROVEA, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 583 340 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,21%. Dosiahnutá strata je 2 686 519 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,35% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 21,14%.

Absolútne ukazovatele

39 373 362 €

-6,3 %

18 419 370 €

4,5 %

387 290 802 €

-0,3 %

70 832 319 €

-5,0 %

3 634 459 €

102,0 %

Relatívne ukazovatele

51.76 %

3,8 %

N/A

0,0

-0.69 %

-1,9 %

81.71 %

0,9 %

1.23

1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 554 € 15,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 574 786 € -3,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 5 064 € 2,7 %
Náklady na materiál, energie 9 278 931 € 1,5 %
Služby 7 879 975 € -21,1 %
Pridaná hodnota 18 419 370 € 4,5 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 7 917 669 € 7,5 %
Opravné položky 253 043 € 260,2 %
Ostatné výnosy 485 792 € -76,7 %
Iné prevádzkové náklady 759 263 € 41,6 %
Zisk z predaja majetku 115 813 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 10 091 000 € -14,0 %
HV z finančnej činnosti -12 777 519 € -84,3 %
z toho Nákladové úroky 15 655 713 € 55,3 %
HV pred zdanením -2 686 519 € -155,9 %
Daň 0 € 0 %
HV po zdanení -2 686 519 € -155,9 %
EBITDA 17 892 856 € -6,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
387 290 802 € -0,3 %
 
Neobežný majetok 367 787 437 € 1,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 265 613 735 € 0,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 347 875 € 22,5 %
Dlhodobý finančný majetok 101 825 827 € 3,2 %
 
Obežný majetok 19 431 122 € -23,8 %
Zásoby 0 € 0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 141 427 € -14,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 16 289 695 € -25,3 %
 
Časové rozlíšenie 72 243 € 75,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 387 290 802 € -0,3 %
 
Vlastné imanie
70 832 319 € -5,0 %
Základné imanie 130 707 756 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 45 184 458 € 1,1 %
HV minulých rokov -102 373 376 € 3,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 686 519 € -155,9 %
 
Záväzky 308 885 893 € -1,2 %
Dlhodobé záväzky 103 773 528 € 0,4 %
Krátkodobé záväzky 1 546 316 € -27,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 2 750 000 € -8,5 %
Bankové úvery dlhodobé 195 000 000 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 4 000 000 € -98,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 816 049 € %

 
Časové rozlíšenie 7 572 590 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?