Loading

Scania Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • SCANIA SLOVAKIA s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Scania Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 4570/2A
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/25566/B
Od 6.12.2001, posledná zmena 29.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Marian Mráz
  • Zdeněk Petrás
IČO:
35826649
DIČ:
2020261144

IČ DPH:

SK2020261144
Podľa §4, registrovaný od 5.2.2002
SK NACE (RÚZ):
45190 Predaj ostatných motorových vozidiel
Základné imanie:
5 317 666 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Scania Czech Republic s.r.o. (99,98%)
  • Scania CV Aktiebolag (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.05.2023 ako riadna.

Firma Scania Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 96 020 249 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,42%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 868 583 EUR vzrástol medziročne o 379 166 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 82,3% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 82 249 269 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 407 901 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,57%.

Absolútne ukazovatele

99 936 003 €

-0,1 %

13 248 313 €

7,1 %

32 055 758 €

6,2 %

13 381 634 €

6,9 %

14 908 132 €

7,7 %

Relatívne ukazovatele

13.80 %

1,0 %

1.53

-0,0

18.31 %

0,1 %

58.26 %

-0,3 %

1.64

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 82 249 269 € -0,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 13 770 980 € 0,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 70 841 368 € -3,4 %
Náklady na materiál, energie 4 629 189 € 7,8 %
Služby 7 580 763 € 11,7 %
Pridaná hodnota 13 248 313 € 7,1 %
Osobné náklady 8 643 086 € 9,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 228 296 € 2,5 %
Opravné položky -289 347 € 3,2 %
Ostatné výnosy 3 272 212 € 7,5 %
Iné prevádzkové náklady 69 590 € -37,4 %
Zisk z predaja majetku 70 890 € 35,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 660 406 € 6,7 %
HV z finančnej činnosti -89 260 € 22,1 %
z toho Nákladové úroky 4 € 100,0 %
HV pred zdanením 7 571 146 € 7,1 %
Daň 1 702 563 € 7,9 %
HV po zdanení 5 868 583 € 6,9 %
EBITDA 7 528 465 € 7,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 055 758 € 6,2 %
 
Neobežný majetok 891 391 € 1,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 853 604 € 2,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 37 787 € -3,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 30 958 404 € 6,3 %
Zásoby 4 785 456 € -27,9 %
Dlhodobé pohľadávky 489 626 € -7,0 %
Krátkodobé pohľadávky 25 582 662 € 16,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 100 660 € 26,6 %
 
Časové rozlíšenie 205 963 € 7,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 055 758 € 6,2 %
 
Vlastné imanie
13 381 634 € 6,9 %
Základné imanie 5 317 666 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 361 874 € 0,0 %
HV minulých rokov 833 511 € 142,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 868 583 € 6,9 %
 
Záväzky 16 572 423 € 9,4 %
Dlhodobé záväzky 880 € -89,7 %
Krátkodobé záväzky 13 664 908 € 10,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 906 635 € 6,6 %
 
Časové rozlíšenie 2 101 701 € -16,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?