Loading

Nissens Cooling Solutions SK, s.r.o.

Historický názov:
  • Nissens Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nissens Cooling Solutions SK, s.r.o.
Sídlo:
Malinovského 1275/113
91621 Čachtice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16328/R
Od 20.1.2004, posledná zmena 5.3.2022
Štatutárny orgán:
  • Carl Jakob Backs
  • Jaroslav Ježek
IČO:
35873841
DIČ:
2021778935

IČ DPH:

SK2021778935
Podľa §4, registrovaný od 15.6.2004
SK NACE (RÚZ):
28250 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
Základné imanie:
2 099 649 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • NCS International A/S (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Nissens Cooling Solutions SK, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 73 038 692 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 64,86%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 668 449 EUR vzrástol medziročne o 1 346 136 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,82% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 66,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 54,35%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 55,03%.

Absolútne ukazovatele

74 663 241 €

61,0 %

15 389 141 €

46,4 %

52 157 447 €

4,5 %

22 015 007 €

13,8 %

29 617 434 €

16,8 %

Relatívne ukazovatele

21.07 %

-2,7 %

1.51

-0,1

5.12 %

2,5 %

57.79 %

-3,4 %

3.06

0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 73 038 692 € 64,9 %
Zmena stavu zásob -127 789 € -111,7 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 46 170 489 € 66,4 %
Služby 11 190 584 € 54,4 %
Pridaná hodnota 15 389 141 € 46,4 %
Osobné náklady 10 186 907 € 55,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 740 575 € 64,7 %
Opravné položky 160 689 € 248,9 %
Ostatné výnosy 1 509 164 € 95,1 %
Iné prevádzkové náklady 653 630 € -42,7 %
Zisk z predaja majetku 199 648 € 262,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 516 841 € 75,4 %
HV z finančnej činnosti -1 102 829 € -38,3 %
z toho Nákladové úroky 1 106 880 € 21,0 %
HV pred zdanením 3 414 012 € 92,1 %
Daň 745 563 € 63,9 %
HV po zdanení 2 668 449 € 101,8 %
EBITDA 6 057 768 € 74,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
52 157 447 € 4,5 %
 
Neobežný majetok 13 821 700 € -3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 810 209 € -3,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 491 € -22,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 38 330 249 € 7,7 %
Zásoby 11 654 208 € -7,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 25 907 341 € 22,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 768 700 € -59,1 %
 
Časové rozlíšenie 5 498 € 38,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 52 157 447 € 4,5 %
 
Vlastné imanie
22 015 007 € 13,8 %
Základné imanie 2 099 649 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 218 961 € 0,0 %
HV minulých rokov 17 027 948 € 8,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 668 449 € 101,8 %
 
Záväzky 30 142 440 € -1,4 %
Dlhodobé záväzky 20 361 269 € 6,0 %
Krátkodobé záväzky 8 718 313 € -14,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 062 858 € -5,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?