GROW.fairly, s. r. o.

Historický názov:
  • Samay, s.r.o.
  • TEN SENSES s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GROW.fairly, s. r. o.
Sídlo:
Dobšinského 14
81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/35356/B
Od 22.3.2005, posledná zmena 2.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Allan D. Bussard
  • Alojz Macsai
IČO:
35926902
DIČ:
2021979597

IČ DPH:

SK2021979597
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2005
SK NACE (RÚZ):
46370 Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Združ.,p.strany,cirkvi
  • Nadácia Integra (76,36%)
  • Integra Co-op družstvo (23,64%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma GROW.fairly, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 3 262 889 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 248,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 191 574 EUR vzrástol medziročne o 84 137 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,49% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 3 195 993 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 359 249 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 91,32%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 30,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,76%.

Absolútne ukazovatele

3 346 875 €

231,1 %

286 998 €

99,7 %

1 006 996 €

76,7 %

656 421 €

253,5 %

666 666 €

231,1 %

Relatívne ukazovatele

8.80 %

-6,5 %

25.86

9,8

19.02 %

0,2 %

34.81 %

-32,6 %

2.39

1,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 195 993 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 66 896 € -92,7 %
Zmena stavu zásob 15 898 € %

Aktivácia 9 241 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 2 836 744 € %

Náklady na materiál, energie 61 565 € -91,3 %
Služby 102 721 € 30,6 %
Pridaná hodnota 286 998 € 99,7 %
Osobné náklady 11 098 € 23,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 228 € 100,0 %
Opravné položky -454 € -266,9 %
Ostatné výnosy 56 473 € -16,7 %
Iné prevádzkové náklady 72 063 € 32,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 260 536 € 76,1 %
HV z finančnej činnosti -11 462 € -4,6 %
z toho Nákladové úroky 7 539 € %

HV pred zdanením 249 074 € 81,8 %
Daň 57 500 € 94,6 %
HV po zdanení 191 574 € 78,3 %
EBITDA 260 310 € 75,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 006 996 € 76,7 %
 
Neobežný majetok 1 962 € 100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 962 € 100,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 1 005 034 € 76,3 %
Zásoby 197 644 € -31,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 767 062 € 172,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 40 328 € %

 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 006 996 € 76,7 %
 
Vlastné imanie
656 421 € 253,5 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 352 410 € %

HV minulých rokov 107 437 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 191 574 € 78,3 %
 
Záväzky 350 575 € -8,8 %
Dlhodobé záväzky 9 192 € -35,6 %
Krátkodobé záväzky 137 896 € -56,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 200 472 € 297,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 015 € 125,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?