Loading

Internet Mall Slovakia s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Internet Mall Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Prievozská 4D
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/37185/B
Od 15.8.2005, posledná zmena 30.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Jean Charretteur
  • Leoš Brabec
  • Marcin Polchlopek
IČO:
35950226
DIČ:
2022043584

IČ DPH:

SK2022043584
Podľa §4, registrovaný od 17.8.2005
SK NACE (RÚZ):
47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
Základné imanie:
1 525 400 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Mall Group a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma zostavila riadnu účtovnú závierku za obdobie kratšie ako 12 mesiacov z niektorého z nasledujúcich dôvodov - napr. prechodu z účtovného na hospodársky rok, vstup do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie. Keďže sa nejedná o celé 12 mesačné účtovné obdobie, môžu byť naše interpretácie z tohto dôvodu skreslené, preto takéto výkazy neinterpretujeme.

Absolútne ukazovatele

86 071 840 €

-19,0 %

2 248 673 €

-18,8 %

24 423 442 €

47,2 %

9 947 860 €

12,3 %

13 192 827 €

9,8 %

Relatívne ukazovatele

2.89 %

0,3 %

2.56

-0,1

4.46 %

-2,5 %

59.27 %

12,7 %

2.14

-1,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 70 925 563 € -27,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 926 538 € -17,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 57 270 106 € -28,8 %
Náklady na materiál, energie 43 432 € 5,1 %
Služby 18 280 439 € -19,1 %
Pridaná hodnota 2 248 673 € -18,8 %
Osobné náklady 878 780 € -15,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 102 007 € 188,5 %
Opravné položky -84 072 € %
Ostatné výnosy 8 064 889 € %

Iné prevádzkové náklady 8 158 820 € %

Zisk z predaja majetku -7 107 € 90,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 260 371 € -8,0 %
HV z finančnej činnosti -172 071 € 20,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 088 300 € -5,7 %
Daň
HV po zdanení 1 088 300 € -5,7 %
EBITDA 1 229 645 € -16,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 423 442 € 47,2 %
 
Neobežný majetok 9 046 € -92,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 921 € -92,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 125 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 915 065 € 107,6 %
Zásoby 366 915 € -45,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 11 080 729 € 133,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 467 421 € 83,7 %
 
Časové rozlíšenie 11 499 331 € 12,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 423 442 € 47,2 %
 
Vlastné imanie
9 947 860 € 12,3 %
Základné imanie 1 525 400 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 34 801 618 € 0,1 %
HV minulých rokov -27 467 458 € 3,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 088 300 € -5,7 %
 
Záväzky 13 629 566 € 90,4 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 10 375 553 € 167,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 254 013 € -0,7 %
 
Časové rozlíšenie 846 016 € 47,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?