Loading

ENGIE Services a.s.

Historický názov:
  • COFELY a.s.
  • Hetech Services a.s.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENGIE Services a.s.
Sídlo:
Jarošova 2961/1
83103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3744/B
Od 30.11.2005, posledná zmena 13.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Lempeľ
  • Ing. Róbert Ruňanin
  • Ing. Roman Doupovec
IČO:
35966289
DIČ:
2022091995

IČ DPH:

SK2022091995
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2006
SK NACE (RÚZ):
68320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Základné imanie:
186 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma ENGIE Services a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 840 789 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 810 546 EUR poklesol medziročne o 811 123 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,7%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,82%.

Absolútne ukazovatele

41 071 042 €

3,3 %

13 478 598 €

2,7 %

49 096 803 €

2,7 %

20 785 568 €

-3,8 %

4 202 597 €

-40,6 %

Relatívne ukazovatele

34.70 %

-0,6 %

1.01

-0,1

3.69 %

-1,8 %

57.66 %

2,8 %

1.35

-1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 840 789 € 4,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 7 811 € -95,1 %
Náklady na predaj tovaru 88 549 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 8 420 417 € 25,8 %
Služby 16 861 036 € -3,7 %
Pridaná hodnota 13 478 598 € 2,7 %
Osobné náklady 13 396 298 € 14,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku -615 029 € -208,7 %
Opravné položky -201 788 € -85,0 %
Ostatné výnosy 428 911 € 15,0 %
Iné prevádzkové náklady 1 014 269 € 122,6 %
Zisk z predaja majetku 3 084 € 2,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 316 843 € -64,9 %
HV z finančnej činnosti 1 638 969 € -13,5 %
z toho Nákladové úroky 151 188 € -3,8 %
HV pred zdanením 1 955 812 € -30,1 %
Daň 145 266 € -17,7 %
HV po zdanení 1 810 546 € -30,9 %
EBITDA -503 058 € -137,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 096 803 € 2,7 %
 
Neobežný majetok 33 369 336 € 8,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 559 525 € 15,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 376 944 € 90,7 %
Dlhodobý finančný majetok 28 432 867 € 6,8 %
 
Obežný majetok 15 616 196 € -6,8 %
Zásoby 1 482 937 € %

Dlhodobé pohľadávky 3 827 480 € -19,0 %
Krátkodobé pohľadávky 9 870 981 € 34,1 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 434 798 € -90,3 %
 
Časové rozlíšenie 111 271 € -56,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 096 803 € 2,7 %
 
Vlastné imanie
20 785 568 € -3,8 %
Základné imanie 186 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 088 474 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 700 548 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 810 546 € -30,9 %
 
Záväzky 27 965 861 € 8,7 %
Dlhodobé záväzky 18 434 685 € -0,0 %
Krátkodobé záväzky 7 117 994 € 62,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 460 000 € -33,5 %
Bankové úvery krátkodobé 234 022 € -37,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 719 160 € -6,8 %
 
Časové rozlíšenie 345 374 € -25,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?