Loading

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Ševčenkova 36
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/38877/B
Od 30.12.2005, posledná zmena 10.9.2022
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Martin Miller, PhD.
IČO:
35971967
DIČ:
2022117405

IČ DPH:

SK2022117405
Podľa §4, registrovaný od 24.4.2006
SK NACE (RÚZ):
61900 Ostatné telekomunikačné činnosti
Základné imanie:
31 042 953 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • UPC Slovakia Holding I B.V. (50,0%)
  • UPC Slovakia Holding II B.V. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 46 611 307 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,66%. Dosiahnutá strata 9 994 091 EUR sa znížila medziročne o 2 494 341 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,86% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 108,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,12%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,14%.

Absolútne ukazovatele

49 036 155 €

5,0 %

18 463 422 €

-7,6 %

39 125 337 €

-10,6 %

-58 675 047 €

-20,5 %

-24 842 035 €

-6,1 %

Relatívne ukazovatele

39.61 %

-5,3 %

1.90

-0,4

-25.54 %

3,0 %

249.97 %

38,8 %

0.09

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 93 518 € 11,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 46 517 789 € 4,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 132 074 € 8,6 %
Náklady na predaj tovaru 43 813 € 3,7 %
Náklady na materiál, energie 4 628 417 € 108,6 %
Služby 24 602 750 € 6,1 %
Pridaná hodnota 18 463 422 € -7,6 %
Osobné náklady 9 703 563 € 11,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 9 670 542 € -12,2 %
Opravné položky 183 301 € -50,3 %
Ostatné výnosy 1 242 984 € 11,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 591 099 € -12,9 %
Zisk z predaja majetku 21 368 € 124,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 415 752 € -106,9 %
HV z finančnej činnosti -2 910 995 € 76,4 %
z toho Nákladové úroky 2 836 053 € -76,9 %
HV pred zdanením -4 326 747 € 66,8 %
Daň 5 667 344 € %

HV po zdanení -9 994 091 € 20,0 %
EBITDA 8 233 422 € -20,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
39 125 337 € -10,6 %
 
Neobežný majetok 33 185 660 € 3,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 32 248 354 € 3,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 937 306 € 1,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 634 710 € -54,8 %
Zásoby 3 169 316 € 5,7 %
Dlhodobé pohľadávky 86 385 € -98,5 %
Krátkodobé pohľadávky 900 110 € 35,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 478 899 € -42,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 304 967 € -2,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 125 337 € -10,6 %
 
Vlastné imanie
-58 675 047 € -20,5 %
Základné imanie 31 042 953 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 167 679 810 € 0,0 %
HV minulých rokov -247 403 719 € -5,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -9 994 091 € 20,0 %
 
Záväzky 96 916 128 € 5,8 %
Dlhodobé záväzky 63 615 591 € 4,3 %
Krátkodobé záväzky 24 957 686 € 4,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 853 385 € 9,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 489 466 € 58,4 %
 
Časové rozlíšenie 884 256 € 3,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?