Loading

NATUR-PACK, a.s.

Aktualizované 16.4.2024
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NATUR-PACK, a.s.
Sídlo:
Bajkalská 25
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3815/B
Od 16.2.2006, posledná zmena 17.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Veronika Šofranková, MBA
  • Ing. Vladimír Šinák
  • JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.
IČO:
35979798
DIČ:
2022130374

IČ DPH:

SK2022130374
Podľa §4, registrovaný od 23.2.2006
SK NACE (RÚZ):
74900 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
Základné imanie:
33 193 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma NATUR-PACK, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 497 594 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,81%. Pravdepodobne bola neaktívna alebo obmedzila svoje podnikateľské aktivity na minimum.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,66% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,01%.

Absolútne ukazovatele

29 568 972 €

-2,7 %

3 903 098 €

-27,0 %

11 653 699 €

-13,3 %

1 998 580 €

0,0 %

1 739 313 €

-67,6 %

Relatívne ukazovatele

13.23 %

-4,4 %

1.42

-0,8

0.00 %

-0,3 %

82.85 %

-2,3 %

1.19

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 804 390 € 73,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 693 204 € -5,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 444 154 € 62,8 %
Náklady na materiál, energie 209 824 € 1,2 %
Služby 23 940 518 € 0,1 %
Pridaná hodnota 3 903 098 € -27,0 %
Osobné náklady 2 741 803 € 16,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 194 284 € 59,7 %
Opravné položky 24 163 € 75,3 %
Ostatné výnosy 32 874 € -18,4 %
Iné prevádzkové náklady 103 766 € -96,3 %
Zisk z predaja majetku 38 333 € 253,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 910 289 € %

HV z finančnej činnosti -13 435 € 72,4 %
z toho Nákladové úroky 3 748 € -41,3 %
HV pred zdanením 896 854 € %

Daň 896 854 € %

HV po zdanení 0 € -100,0 %
EBITDA 1 066 240 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
11 653 699 € -13,3 %
 
Neobežný majetok 467 286 € 115,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 431 028 € 104,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 36 000 € %

Dlhodobý finančný majetok 258 € 0,0 %
 
Obežný majetok 11 149 473 € -15,4 %
Zásoby 746 € 11,2 %
Dlhodobé pohľadávky 56 613 € -94,1 %
Krátkodobé pohľadávky 10 285 492 € -4,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 806 622 € -44,6 %
 
Časové rozlíšenie 36 940 € -2,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 653 699 € -13,3 %
 
Vlastné imanie
1 998 580 € 0,0 %
Základné imanie 33 193 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 639 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 958 748 € 2,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 0 € -100,0 %
 
Záväzky 5 852 720 € -47,6 %
Dlhodobé záväzky 69 654 € 0,2 %
Krátkodobé záväzky 5 588 088 € -15,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 194 978 € -95,6 %
 
Časové rozlíšenie 3 802 399 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?