Loading

KRONOSPAN, s.r.o.

Historický názov:
  • Bučina DDD, spol. s r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KRONOSPAN, s.r.o.
Sídlo:
Lučenecká cesta č. 1335/21
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/8264/S
Od 2.4.2003, posledná zmena 27.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Huliak
  • Ing. Denisa Klöslová
  • Ing. Pavel Jurčišin
IČO:
36059323
DIČ:
2020070866

IČ DPH:

SK2020070866
Podľa §4, registrovaný od 15.4.2003
SK NACE (RÚZ):
16210 Výroba dosiek a drevených panelov
Základné imanie:
33 075 916 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. (99,92%)
  • KRONOSPAN (CZ) LIMITED (0,08%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma KRONOSPAN, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 118 451 910 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 14,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 380 803 EUR poklesol medziročne o 2 104 189 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,18% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 21,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,35%.

Absolútne ukazovatele

124 088 897 €

-14,5 %

20 349 715 €

-19,2 %

136 032 963 €

-4,7 %

80 458 413 €

0,5 %

-3 462 853 €

-213,5 %

Relatívne ukazovatele

17.18 %

-0,9 %

2.47

-0,5

2.49 %

-1,3 %

40.85 %

-3,1 %

0.22

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 783 764 € -14,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 110 668 146 € -14,9 %
Zmena stavu zásob -2 217 367 € -158,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 7 300 113 € -10,6 %
Náklady na materiál, energie 74 604 037 € -21,2 %
Služby 13 741 458 € -7,4 %
Pridaná hodnota 20 349 715 € -19,2 %
Osobné náklady 8 232 829 € -3,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 9 925 635 € -0,4 %
Opravné položky 238 304 € 173,6 %
Ostatné výnosy 3 923 440 € 176,4 %
Iné prevádzkové náklady 2 661 486 € 16,8 %
Zisk z predaja majetku 46 952 € -63,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 501 073 € -41,4 %
HV z finančnej činnosti 59 626 € 108,8 %
z toho Nákladové úroky 1 553 643 € 100,4 %
HV pred zdanením 3 560 699 € -32,8 %
Daň 179 896 € 196,0 %
HV po zdanení 3 380 803 € -38,4 %
EBITDA 13 378 840 € -15,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
136 032 963 € -4,7 %
 
Neobežný majetok 107 373 425 € -4,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 107 372 425 € -4,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 1 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 28 581 399 € -4,9 %
Zásoby 18 582 534 € -11,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 534 466 € 5,0 %
Krátkodobý finančný majetok 2 876 751 € 10,6 %
Finančné účty 587 648 € 71,8 %
 
Časové rozlíšenie 78 139 € -8,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 136 032 963 € -4,7 %
 
Vlastné imanie
80 458 413 € 0,5 %
Základné imanie 33 075 916 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 464 110 € 3,0 %
HV minulých rokov 34 537 584 € 6,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 380 803 € -38,4 %
 
Záväzky 53 169 430 € -12,8 %
Dlhodobé záväzky 4 713 100 € 4,0 %
Krátkodobé záväzky 8 524 288 € -29,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 17 500 000 € -41,2 %
Bankové úvery krátkodobé 21 192 983 € 60,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 239 059 € -9,5 %
 
Časové rozlíšenie 2 405 120 € 37,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?