Loading

TRANSPED s.r.o.

Historický názov:
  • BORA s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TRANSPED s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 204
07643 Čierna nad Tisou
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/13533/V
Od 16.10.2002, posledná zmena 24.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Eje Håkan Wictorson
  • Mgr. Bartolomej Némethi
  • Vladyslav Nahynailo
IČO:
36216739
DIČ:
2021693718

IČ DPH:

SK2021693718
Podľa §4, registrovaný od 15.12.2010
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BZK Grain Alliance AB (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma TRANSPED s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 390 436 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6 182,28%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 958 605 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,39% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 246 394 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 811 589 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 10%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1 340,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1 363,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 785,44%.

Absolútne ukazovatele

27 413 689 €

%

1 755 989 €

%

12 538 639 €

%

590 709 €

260,3 %

923 489 €

201,8 %

Relatívne ukazovatele

6.41 %

-7,8 %

6.30

4,3

7.65 %

13,2 %

95.29 %

-57,8 %

0.56

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 246 394 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 144 042 € 171,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 24 434 805 € %

Náklady na materiál, energie 195 578 € %

Služby 1 004 064 € %

Pridaná hodnota 1 755 989 € %

Osobné náklady 278 878 € %

Odpisy a opravné položky k majetku 65 771 € 68,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 12 153 € %

Iné prevádzkové náklady 39 897 € 22,8 %
Zisk z predaja majetku 989 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 384 585 € %

HV z finančnej činnosti -187 091 € -100,0 %
z toho Nákladové úroky 47 477 € 100,0 %
HV pred zdanením 1 197 494 € %

Daň 238 889 € 100,0 %
HV po zdanení 958 605 € %

EBITDA 1 449 367 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
12 538 639 € %

 
Neobežný majetok 1 680 340 € 211,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 680 340 € 211,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 849 715 € %

Zásoby 5 343 616 € %

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 355 074 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 151 025 € %

 
Časové rozlíšenie 8 584 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 538 639 € %

 
Vlastné imanie
590 709 € 260,3 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 0 € -100,0 %
HV minulých rokov -374 535 € -11,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 958 605 € %

 
Záväzky 11 947 930 € %

Dlhodobé záväzky 1 985 481 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 9 934 810 € %

Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 27 639 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?