BarCom spol. s r.o.

Historický názov:
  • BARCOM spol. s r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BarCom spol. s r.o.
Sídlo:
Michalovská 3
04011 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/13573/V
Od 7.11.2002, posledná zmena 11.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Barkáč
IČO:
36217085
DIČ:
2020055158

IČ DPH:

SK2020055158
Podľa §4, registrovaný od 12.11.2002
SK NACE (RÚZ):
25620 Obrábanie
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Juraj Barkáč (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 19.03.2024 ako riadna.

Firma BarCom spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 48 141 813 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 33,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 528 947 EUR poklesol medziročne o 3 593 002 EUR.

Firma predala tovar za 27 012 054 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 287 440 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 43,64%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 6,65%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,13%.

Absolútne ukazovatele

47 995 727 €

-33,9 %

2 663 085 €

-61,9 %

21 593 860 €

19,3 %

12 039 653 €

2,4 %

4 821 256 €

-32,7 %

Relatívne ukazovatele

5.53 %

-4,1 %

2.49

-4,2

2.45 %

-20,3 %

44.25 %

9,2 %

0.88

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 012 054 € -22,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb21 129 759 € -44,2 %
Zmena stavu zásob-490 456 € -44,5 %
Aktivácia4 238 € 119,7 %
Náklady na predaj tovaru24 724 614 € -19,4 %
Náklady na materiál, energie17 753 344 € -43,6 %
Služby2 514 552 € -6,6 %
Pridaná hodnota2 663 085 € -61,9 %
Osobné náklady1 070 244 € 3,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku728 741 € 35,1 %
Opravné položky45 413 € -89,8 %
Ostatné výnosy137 769 € 26,3 %
Iné prevádzkové náklady131 171 € -7,0 %
Zisk z predaja majetku53 295 € %

 
HV z hospodárskej činnosti878 580 € -83,6 %
HV z finančnej činnosti-191 310 € -49,4 %
z toho Nákladové úroky187 310 € 144,9 %
HV pred zdanením687 270 € -86,9 %
Daň158 323 € -85,8 %
HV po zdanení528 947 € -87,2 %
EBITDA1 554 026 € -73,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 593 860 € 19,3 %
 
Neobežný majetok8 519 918 € 40,8 %
Dlhodobý hmotný majetok8 506 678 € 40,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok13 240 € 110,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok13 047 123 € 8,4 %
Zásoby5 786 107 € -11,7 %
Dlhodobé pohľadávky214 639 € 10,0 %
Krátkodobé pohľadávky6 906 712 € 31,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty139 665 € 241,4 %
 
Časové rozlíšenie26 819 € 22,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky21 593 860 € 19,3 %
 
Vlastné imanie
12 039 653 € 2,4 %
Základné imanie1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania105 483 € 0,0 %
HV minulých rokov10 405 223 € 59,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení528 947 € -87,2 %
 
Záväzky9 345 015 € 54,1 %
Dlhodobé záväzky323 544 € -7,3 %
Krátkodobé záväzky3 327 324 € 20,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé1 136 768 € -10,9 %
Bankové úvery krátkodobé4 501 531 € 174,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé55 848 € 74,9 %
 
Časové rozlíšenie209 192 € -26,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?