Loading

ZSE Elektrárne, s.r.o.

Historický názov:
  • E.ON Elektrárne s.r.o.
  • Malzenice Power, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZSE Elektrárne, s.r.o.
Sídlo:
SPP Kompresorová stanica 3
91933 Trakovice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/12311/T
Od 19.10.2000, posledná zmena 15.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marian Greif
  • Ing. Vladimír Pestún
IČO:
36239593
DIČ:
2021542259

IČ DPH:

SK2021542259
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2006
SK NACE (RÚZ):
35110 Výroba elektriny
Základné imanie:
406 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Západoslovenská energetika, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma ZSE Elektrárne, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 309 256 302 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 94,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 634 589 EUR poklesol medziročne o 34 954 782 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,0% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 235,48%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 134,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,8%.

Absolútne ukazovatele

359 614 116 €

126,2 %

-12 308 304 €

-119,7 %

151 756 601 €

6,9 %

68 000 660 €

4,0 %

27 254 445 €

-15,0 %

Relatívne ukazovatele

-3.98 %

-43,3 %

-7.29

-49,0

1.74 %

-24,7 %

55.19 %

1,2 %

1.10

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 309 256 302 € 94,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 316 375 153 € 235,5 %
Služby 5 189 453 € 134,6 %
Pridaná hodnota -12 308 304 € -119,7 %
Osobné náklady 1 687 410 € 12,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 850 389 € %

Opravné položky 13 168 € 100,0 %
Ostatné výnosy 10 197 024 € %

Iné prevádzkové náklady 9 833 302 € -57,1 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -17 495 549 € -147,1 %
HV z finančnej činnosti 21 708 254 € %

z toho Nákladové úroky 258 590 € 84,3 %
HV pred zdanením 4 212 705 € -88,5 %
Daň 1 578 116 € 250,0 %
HV po zdanení 2 634 589 € -93,0 %
EBITDA -13 645 160 € -135,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
151 756 601 € 6,9 %
 
Neobežný majetok 35 432 870 € -4,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 34 232 296 € -7,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 200 574 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 115 304 709 € 10,8 %
Zásoby 347 619 € -13,2 %
Dlhodobé pohľadávky 14 478 523 € -9,8 %
Krátkodobé pohľadávky 81 209 934 € 124,6 %
Krátkodobý finančný majetok 19 268 633 € -62,5 %
Finančné účty 0 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 019 022 € 51,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 151 756 601 € 6,9 %
 
Vlastné imanie
68 000 660 € 4,0 %
Základné imanie 406 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 201 034 € 81,0 %
HV minulých rokov -344 834 963 € 9,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 634 589 € -93,0 %
 
Záväzky 83 755 360 € 9,4 %
Dlhodobé záväzky 1 312 € 26,6 %
Krátkodobé záväzky 74 590 182 € 31,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 9 163 866 € -54,1 %
 
Časové rozlíšenie 581 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?