Loading

Pierre Baguette s. r. o.

Historický názov:
  • Fekollini s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Pierre Baguette s. r. o.
Sídlo:
Veľkoúľanská 1716/9
92521 Sládkovičovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/14215/T
Od 9.6.2003, posledná zmena 31.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Andrej Šmuro
  • Róbert Mego
IČO:
36255220
DIČ:
2020192119

IČ DPH:

SK2020192119
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2003
SK NACE (RÚZ):
10890 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Andrej Šmuro (50,0%)
  • Róbert Mego (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma Pierre Baguette s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 83 388 258 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 40,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 431 067 EUR vzrástol medziročne o 6 348 673 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,78% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,92%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,57%.

Absolútne ukazovatele

84 223 612 €

42,0 %

28 466 057 €

53,7 %

42 795 904 €

39,2 %

28 463 431 €

64,0 %

9 031 223 €

%

Relatívne ukazovatele

34.14 %

2,9 %

2.68

0,6

26.71 %

10,2 %

33.49 %

-10,1 %

1.70

0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 032 502 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 82 355 756 € 39,7 %
Zmena stavu zásob 40 181 € 121,4 %
Aktivácia 1 013 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 698 693 € 202,3 %
Náklady na materiál, energie 40 217 785 € 39,4 %
Služby 14 037 984 € 23,9 %
Pridaná hodnota 28 466 057 € 53,7 %
Osobné náklady 10 611 207 € 19,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 993 686 € 14,1 %
Opravné položky -14 172 € -148,1 %
Ostatné výnosy 273 191 € 147,9 %
Iné prevádzkové náklady 543 640 € 2,6 %
Zisk z predaja majetku 69 882 € 71,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 14 683 702 € 119,4 %
HV z finančnej činnosti -77 020 € 19,7 %
z toho Nákladové úroky 55 208 € -11,5 %
HV pred zdanením 14 606 682 € 121,4 %
Daň 3 175 615 € 109,5 %
HV po zdanení 11 431 067 € 124,9 %
EBITDA 17 584 401 € 90,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 795 904 € 39,2 %
 
Neobežný majetok 25 160 337 € 13,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 974 035 € 12,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 336 302 € %

Dlhodobý finančný majetok 1 850 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 17 610 667 € 108,0 %
Zásoby 2 978 938 € 26,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 588 531 € 66,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 043 198 € 276,1 %
 
Časové rozlíšenie 24 900 € 27,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 795 904 € 39,2 %
 
Vlastné imanie
28 463 431 € 64,0 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 17 025 061 € 38,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 431 067 € 124,9 %
 
Záväzky 14 332 473 € 7,0 %
Dlhodobé záväzky 1 526 909 € 27,6 %
Krátkodobé záväzky 7 025 780 € 42,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 482 374 € -27,2 %
Bankové úvery krátkodobé 1 578 564 € -11,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 718 846 € 3,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?