Loading

PENAM SLOVAKIA, a.s.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Sídlo:
Štúrova 74/138
94935 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10331/N
Od 3.3.2006, posledná zmena 20.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Kurčík
  • Ing. Marián Chovan
  • Ing. Martin Ťapay
  • Peter Gažo
  • Peter Živický
IČO:
36283576
DIČ:
2022141165

IČ DPH:

SK2022141165
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2006
SK NACE (RÚZ):
10710 Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
Základné imanie:
9 700 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma PENAM SLOVAKIA, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 79 792 038 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,2%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 340 917 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 74,63% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 185 982 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 68,85%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,19%.

Absolútne ukazovatele

80 884 812 €

41,8 %

16 562 849 €

27,8 %

41 522 083 €

10,1 %

7 147 109 €

5,0 %

-22 580 440 €

4,4 %

Relatívne ukazovatele

20.76 %

-2,2 %

1.17

0,1

0.82 %

4,3 %

82.79 %

0,8 %

0.23

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 19 424 728 € 21,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 60 367 310 € 49,0 %
Zmena stavu zásob 466 427 € %

Aktivácia 185 982 € 7,8 %
Náklady na predaj tovaru 16 522 074 € 20,6 %
Náklady na materiál, energie 40 492 723 € 68,9 %
Služby 6 866 801 € 16,0 %
Pridaná hodnota 16 562 849 € 27,8 %
Osobné náklady 14 201 650 € 13,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 509 993 € 9,6 %
Opravné položky -19 833 € -253,4 %
Ostatné výnosy 323 345 € -30,4 %
Iné prevádzkové náklady 541 350 € 18,9 %
Zisk z predaja majetku 57 127 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 710 161 € 172,8 %
HV z finančnej činnosti -369 244 € -13,7 %
z toho Nákladové úroky 161 830 € 38,9 %
HV pred zdanením 340 917 € 126,2 %
Daň
HV po zdanení 340 917 € 126,2 %
EBITDA 2 130 915 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
41 522 083 € 10,1 %
 
Neobežný majetok 31 106 778 € -0,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 24 260 804 € -2,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 454 110 € -28,2 %
Dlhodobý finančný majetok 6 391 864 € 8,5 %
 
Obežný majetok 10 300 808 € 63,7 %
Zásoby 2 903 130 € 81,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 861 169 € 55,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 536 509 € 93,2 %
 
Časové rozlíšenie 114 497 € 36,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 522 083 € 10,1 %
 
Vlastné imanie
7 147 109 € 5,0 %
Základné imanie 9 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov -2 893 808 € -81,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 340 917 € 126,2 %
 
Záväzky 33 859 234 € 11,3 %
Dlhodobé záväzky 140 020 € -47,4 %
Krátkodobé záväzky 13 980 005 € 21,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 18 500 000 € 2,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 239 209 € 91,8 %
 
Časové rozlíšenie 515 740 € 5,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?