EASYS s. r. o.

Historický názov:
  • EASYS, k.s.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EASYS s. r. o.
Sídlo:
Kukučínova 718
91101 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/46571/R
Od 13.1.2006, posledná zmena 4.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Georg Mayer
  • Heimo Wallisch
  • Rene Mathias Themel
IČO:
36350729
DIČ:
2022115920

IČ DPH:

SK2022115920
Podľa §4, registrovaný od 2.2.2006
SK NACE (RÚZ):
26110 Výroba elektronických komponentov
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Heimo Wallisch (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2024 za obdobie od 01/2024 do 02/2024 podaná 30.05.2024 ako mimoriadna.

Firma zostavila mimoriadnu účtovnú závierku za obdobie kratšie ako 12 mesiacov z niektorého z nasledujúcich dôvodov - napr. prechodu z účtovného na hospodársky rok, vstup do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie. Keďže sa nejedná o celé 12 mesačné účtovné obdobie, môžu byť naše interpretácie z tohto dôvodu skreslené, preto takéto výkazy neinterpretujeme.

Absolútne ukazovatele

8 770 339 €

-81,2 %

2 109 123 €

-77,3 %

17 514 147 €

4,4 %

7 998 047 €

9,6 %

7 119 761 €

-8,4 %

Relatívne ukazovatele

25.37 %

3,0 %

2.90

0,9

5.18 %

-10,3 %

54.33 %

-2,2 %

0.64

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 2/2024 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 314 117 € -80,0 %
Zmena stavu zásob -511 235 € -143,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 5 151 845 € -81,7 %
Služby 541 914 € -89,8 %
Pridaná hodnota 2 109 123 € -77,3 %
Osobné náklady 727 880 € -84,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 42 506 € -83,2 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 26 090 € -97,5 %
Iné prevádzkové náklady 13 716 € -98,7 %
Zisk z predaja majetku 88 259 € 99,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 439 370 € -65,8 %
HV z finančnej činnosti -19 926 € 75,3 %
z toho Nákladové úroky 5 222 € -83,1 %
HV pred zdanením 1 419 444 € -65,6 %
Daň 228 368 € -67,7 %
HV po zdanení 907 187 € -65,0 %
EBITDA 1 393 617 € -68,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 514 147 € 4,4 %
 
Neobežný majetok 1 174 937 € -3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 109 875 € -3,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 65 062 € -2,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 312 381 € 5,1 %
Zásoby 10 346 309 € -6,8 %
Dlhodobé pohľadávky 233 936 € 4,4 %
Krátkodobé pohľadávky 5 668 746 € 91,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 63 390 € -94,9 %
 
Časové rozlíšenie 26 829 € -33,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 514 147 € 4,4 %
 
Vlastné imanie
7 998 047 € 9,6 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 25 958 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 031 708 € 51,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 907 187 € -65,0 %
 
Záväzky 9 511 251 € 0,4 %
Dlhodobé záväzky 11 922 € -49,7 %
Krátkodobé záväzky 8 813 164 € 19,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 387 500 € 0,0 %
Bankové úvery krátkodobé 167 500 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 131 165 € -91,3 %
 
Časové rozlíšenie 4 849 € -10,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?