Loading

RIGHT POWER, a.s.

Historický názov:
  • RIGHT POWER, s.r.o.
  • RIGHT POWER SK, s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
RIGHT POWER, a.s.
Sídlo:
Na Bráne 8665/4
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10762/L
Od 7.6.2006, posledná zmena 16.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michael Landau
  • Lukáš Choma, MSc.
  • Maroš Choma, MBA
IČO:
36366544
DIČ:
2022214007

IČ DPH:

SK2022214007
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2006
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
915 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma RIGHT POWER, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 91 177 292 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,17%. Dosiahnutá strata 438 982 EUR sa znížila medziročne o 2 697 607 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 81,13% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 80 754 453 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 082 790 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 64,54%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,5%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,31%.

Absolútne ukazovatele

99 532 490 €

12,2 %

759 409 €

%

28 303 360 €

-1,0 %

3 117 040 €

-12,3 %

1 488 124 €

166,8 %

Relatívne ukazovatele

0.83 %

1,2 %

0.57

0,9

-1.55 %

9,4 %

88.99 %

1,4 %

1.06

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 80 754 453 € 3,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 10 422 839 € 75,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 78 671 663 € 4,8 %
Náklady na materiál, energie 6 180 050 € 64,5 %
Služby 5 566 170 € -4,5 %
Pridaná hodnota 759 409 € %

Osobné náklady 1 341 499 € 17,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 644 083 € -15,3 %
Opravné položky 99 539 € %

Ostatné výnosy 787 905 € 41,4 %
Iné prevádzkové náklady 829 714 € 2,2 %
Zisk z predaja majetku 660 917 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -706 604 € 74,2 %
HV z finančnej činnosti 349 730 € 165,3 %
z toho Nákladové úroky 288 125 € 208,7 %
HV pred zdanením -356 874 € 89,1 %
Daň 82 108 € 160,3 %
HV po zdanení -438 982 € 86,0 %
EBITDA -723 438 € 58,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 303 360 € -1,0 %
 
Neobežný majetok 6 142 534 € -22,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 581 565 € -22,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 331 695 € -35,8 %
Dlhodobý finančný majetok 229 274 € 20,5 %
 
Obežný majetok 21 347 478 € 5,6 %
Zásoby 295 508 € %

Dlhodobé pohľadávky 534 127 € 0,5 %
Krátkodobé pohľadávky 19 102 244 € 4,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 415 599 € -0,3 %
 
Časové rozlíšenie 813 348 € 89,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 303 360 € -1,0 %
 
Vlastné imanie
3 117 040 € -12,3 %
Základné imanie 915 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 266 378 € 1,0 %
HV minulých rokov 2 374 644 € -56,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -438 982 € 86,0 %
 
Záväzky 25 185 775 € 0,6 %
Dlhodobé záväzky 2 950 555 € %

Krátkodobé záväzky 13 764 949 € -30,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 837 600 € -9,8 %
Bankové úvery krátkodobé 6 373 081 € 154,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 259 590 € 100,7 %
 
Časové rozlíšenie 545 € 294,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?