Loading

Mountfield SK, s.r.o.

Historický názov:
  • MOUNTFIELD SK, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mountfield SK, s.r.o.
Sídlo:
Kollárova 85
03601 Martin
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/10844/L
Od 15.12.1997, posledná zmena 28.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Igor Ormandy
  • Ing. Ivan Drbohlav
IČO:
36377147
DIČ:
2020119002

IČ DPH:

SK2020119002
Podľa §4, registrovaný od 4.12.1998
SK NACE (RÚZ):
47520 Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
2 200 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Mountfield, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.07.2023 ako riadna.

Firma Mountfield SK, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 54 475 008 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,72%. Dosiahnutý zisk po zdanení 42 471 EUR poklesol medziročne o 3 712 284 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,5% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 47 441 362 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 13 246 260 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 27%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 61,55%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,15%.

Absolútne ukazovatele

54 846 440 €

6,2 %

8 800 875 €

-29,7 %

21 403 441 €

11,0 %

7 557 353 €

0,6 %

6 846 791 €

2,7 %

Relatívne ukazovatele

16.16 %

-8,4 %

1.12

-0,6

0.20 %

-19,3 %

64.69 %

3,7 %

0.16

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 47 441 362 € 8,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 033 646 € -1,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 34 195 102 € 27,7 %
Náklady na materiál, energie 1 454 076 € -61,5 %
Služby 10 024 955 € 26,0 %
Pridaná hodnota 8 800 875 € -29,7 %
Osobné náklady 7 842 968 € 6,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 414 010 € 7,3 %
Opravné položky -1 172 € -210,6 %
Ostatné výnosy 121 741 € -72,9 %
Iné prevádzkové náklady 168 332 € -3,8 %
Zisk z predaja majetku -21 474 € -70,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 477 004 € -90,5 %
HV z finančnej činnosti -368 817 € -79,0 %
z toho Nákladové úroky 162 371 € %

HV pred zdanením 108 187 € -97,7 %
Daň 65 716 € -93,7 %
HV po zdanení 42 471 € -98,9 %
EBITDA 911 316 € -83,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 403 441 € 11,0 %
 
Neobežný majetok 1 362 845 € 19,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 362 845 € 19,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 899 253 € 10,5 %
Zásoby 17 855 457 € 5,9 %
Dlhodobé pohľadávky 56 772 € -67,1 %
Krátkodobé pohľadávky 1 953 235 € 119,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 33 789 € -57,0 %
 
Časové rozlíšenie 141 343 € -3,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 403 441 € 11,0 %
 
Vlastné imanie
7 557 353 € 0,6 %
Základné imanie 2 200 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 530 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 784 882 € 190,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 42 471 € -98,9 %
 
Záväzky 13 770 694 € 17,9 %
Dlhodobé záväzky 283 084 € %

Krátkodobé záväzky 2 190 743 € -34,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 10 870 896 € 37,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 425 971 € 8,3 %
 
Časové rozlíšenie 75 394 € -12,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?