Loading

Aricoma Systems s.r.o.

Historický názov:
 • AUTOCONT s.r.o.
 • AutoCont SK a.s.
 • versity, a.s.
 • K + K a.s.
 • K+K, a.s.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Aricoma Systems s.r.o.
Sídlo:
Krasovského 14
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/130357/B
Od 15.1.2001, posledná zmena 20.1.2024
Štatutárny orgán:
 • Mario Háronik
 • Ondřej Matuštík
IČO:
36396222
DIČ:
2020105428

IČ DPH:

SK2020105428
Podľa §4, registrovaný od 15.1.2001
SK NACE (RÚZ):
47410 Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
1 328 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • Aricoma Systems a.s. (92,0%)
 • Peter Trajlinek (2,25%)
 • Mario Háronik (1,75%)
 • Stanislav Šlesarik (1,75%)
 • Ing. Ľuboš Fabrici (1,25%)
 • Zobraziť viac...
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.05.2023 ako riadna.

Firma Aricoma Systems s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 66 888 187 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 59,65%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 933 778 EUR vzrástol medziročne o 726 169 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 79,02% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 52 930 371 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 868 772 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 96,56%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 132,55%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 54,81%.

Absolútne ukazovatele

66 981 073 €

59,3 %

10 934 730 €

56,2 %

28 431 711 €

23,7 %

3 704 257 €

24,4 %

4 166 228 €

25,8 %

Relatívne ukazovatele

16.35 %

-0,4 %

1.37

0,0

6.80 %

1,5 %

86.97 %

-0,1 %

1.05

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 52 930 371 € 54,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 13 957 816 € 83,2 %
Zmena stavu zásob 24 482 € -21,8 %
Aktivácia 691 € 155,9 %
Náklady na predaj tovaru 47 061 599 € 51,7 %
Náklady na materiál, energie 584 981 € 96,6 %
Služby 8 348 962 € 132,5 %
Pridaná hodnota 10 934 730 € 56,2 %
Osobné náklady 7 966 611 € 54,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 325 738 € 19,8 %
Opravné položky -13 244 € -153,8 %
Ostatné výnosy 6 354 € 68,8 %
Iné prevádzkové náklady 76 470 € 59,9 %
Zisk z predaja majetku 2 106 € -95,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 570 703 € 63,9 %
HV z finančnej činnosti -37 195 € -81,7 %
z toho Nákladové úroky 15 094 € %

HV pred zdanením 2 533 508 € 63,7 %
Daň 599 730 € 76,4 %
HV po zdanení 1 933 778 € 60,1 %
EBITDA 2 877 423 € 60,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 431 711 € 23,7 %
 
Neobežný majetok 565 585 € 10,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 565 585 € 10,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 27 710 910 € 24,4 %
Zásoby 2 877 487 € 29,4 %
Dlhodobé pohľadávky 236 334 € 21,4 %
Krátkodobé pohľadávky 20 799 367 € 17,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 797 722 € 78,4 %
 
Časové rozlíšenie 155 216 € -14,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 431 711 € 23,7 %
 
Vlastné imanie
3 704 257 € 24,4 %
Základné imanie 1 328 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 387 259 € 0,0 %
HV minulých rokov 55 220 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 933 778 € 60,1 %
 
Záväzky 24 017 438 € 22,4 %
Dlhodobé záväzky 52 926 € 0,3 %
Krátkodobé záväzky 22 753 548 € 22,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 210 964 € 22,6 %
 
Časové rozlíšenie 710 016 € 87,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?