Loading

BUDIŠ a. s.

Historický názov:
  • Slovenské pramene a žriedla, a.s.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BUDIŠ a. s.
Sídlo:
Budiš
03823 Dubové
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10284/L
Od 30.1.2001, posledná zmena 27.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Straňák
  • Ing. Zdenek Kopáčik
  • Jaroslav Fidrik
  • JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.
IČO:
36396591
DIČ:
2020117528

IČ DPH:

SK2020117528
Podľa §4, registrovaný od 2.2.2001
SK NACE (RÚZ):
11070 Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
Základné imanie:
2 970 472 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma BUDIŠ a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 486 175 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 556 213 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,01% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 11,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,59%.

Absolútne ukazovatele

64 122 466 €

7,7 %

13 970 083 €

57,7 %

48 246 176 €

-11,3 %

18 467 713 €

16,5 %

-4 064 222 €

51,4 %

Relatívne ukazovatele

22.72 %

7,3 %

2.20

0,8

3.23 %

5,7 %

61.72 %

-9,1 %

0.56

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 978 153 € 0,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 54 508 022 € 8,2 %
Zmena stavu zásob -16 267 € -102,2 %
Aktivácia 3 743 € -90,6 %
Náklady na predaj tovaru 6 511 519 € -1,1 %
Náklady na materiál, energie 25 263 454 € -11,1 %
Služby 15 515 544 € 9,0 %
Pridaná hodnota 13 970 083 € 57,7 %
Osobné náklady 6 336 803 € 0,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 548 711 € 7,9 %
Opravné položky 265 777 € %

Ostatné výnosy 305 962 € -23,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 145 601 € 13,8 %
Zisk z predaja majetku -328 075 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 864 129 € %

HV z finančnej činnosti -825 585 € -270,3 %
z toho Nákladové úroky 665 131 € 154,2 %
HV pred zdanením 2 038 544 € 227,6 %
Daň 482 331 € 271,0 %
HV po zdanení 1 556 213 € 218,3 %
EBITDA 6 740 915 € 244,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
48 246 176 € -11,3 %
 
Neobežný majetok 29 213 326 € -5,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 595 129 € -5,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 586 607 € -18,4 %
Dlhodobý finančný majetok 6 031 590 € -7,7 %
 
Obežný majetok 18 943 117 € -18,6 %
Zásoby 6 202 845 € -36,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 12 284 420 € -7,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 455 852 € 53,2 %
 
Časové rozlíšenie 89 733 € 114,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 48 246 176 € -11,3 %
 
Vlastné imanie
18 467 713 € 16,5 %
Základné imanie 2 970 472 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 118 233 € 22,1 %
HV minulých rokov 11 822 795 € -5,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 556 213 € 218,3 %
 
Záväzky 29 765 495 € -22,7 %
Dlhodobé záväzky 3 007 966 € 6,4 %
Krátkodobé záväzky 13 623 839 € -32,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 330 532 € -11,1 %
Bankové úvery krátkodobé 9 460 265 € -18,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 342 893 € 29,3 %
 
Časové rozlíšenie 12 968 € -34,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?