Loading

MD-Bavaria Žilina, s.r.o.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MD-Bavaria Žilina, s.r.o.
Sídlo:
Bytčická 8105/82
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/13106/L
Od 19.9.2001, posledná zmena 17.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Milan Detko
  • Milan Detko
IČO:
36400882
DIČ:
2020133753

IČ DPH:

SK2020133753
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2002
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
66 400 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Milan Detko (95,0%)
  • Milan Detko (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma MD-Bavaria Žilina, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 835 154 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 657 742 EUR vzrástol medziročne o 214 204 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 75,88% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 28 697 498 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 500 037 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,95%.

Absolútne ukazovatele

37 819 658 €

12,9 %

4 915 754 €

19,3 %

13 625 212 €

-10,2 %

4 753 153 €

17,6 %

3 309 143 €

12,1 %

Relatívne ukazovatele

14.11 %

0,4 %

1.90

0,0

12.17 %

2,7 %

65.12 %

-8,2 %

0.66

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 28 697 498 € 17,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 137 656 € 7,6 %
Zmena stavu zásob 87 608 € %

Aktivácia 443 570 € -20,6 %
Náklady na predaj tovaru 25 197 461 € 17,0 %
Náklady na materiál, energie 3 554 005 € 0,2 %
Služby 1 713 461 € 27,7 %
Pridaná hodnota 4 915 754 € 19,3 %
Osobné náklady 2 583 546 € 17,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 774 810 € 4,4 %
Opravné položky -6 452 € -111,3 %
Ostatné výnosy 202 055 € -46,5 %
Iné prevádzkové náklady 208 531 € 12,6 %
Zisk z predaja majetku 677 655 € 19,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 220 680 € 14,4 %
HV z finančnej činnosti -96 786 € 8,7 %
z toho Nákladové úroky 125 025 € 5,4 %
HV pred zdanením 2 123 894 € 15,7 %
Daň 466 152 € 18,9 %
HV po zdanení 1 657 742 € 14,8 %
EBITDA 2 303 486 € 8,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 625 212 € -10,2 %
 
Neobežný majetok 3 010 020 € -3,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 921 786 € -5,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 88 234 € 110,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 835 073 € -11,1 %
Zásoby 5 806 758 € -5,9 %
Dlhodobé pohľadávky 47 908 € 6,8 %
Krátkodobé pohľadávky 3 252 657 € -30,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 727 750 € %

 
Časové rozlíšenie 780 119 € -20,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 625 212 € -10,2 %
 
Vlastné imanie
4 753 153 € 17,6 %
Základné imanie 66 400 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 41 580 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 987 431 € 19,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 657 742 € 14,8 %
 
Záväzky 8 806 140 € -20,5 %
Dlhodobé záväzky 30 507 € -81,7 %
Krátkodobé záväzky 2 211 311 € 1,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 432 000 € -21,7 %
Bankové úvery krátkodobé 4 980 911 € -26,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 151 411 € 66,4 %
 
Časové rozlíšenie 65 919 € 19,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?