Loading

HYDAC Electronic, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HYDAC Electronic, s.r.o.
Sídlo:
Krásna Hôrka 290
02744 Tvrdošín
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/13116/L
Od 25.9.2001, posledná zmena 11.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Carlos Javier Moran Iglesias
  • Ing. Jozef Líška
  • Uwe Gernot Rudolf Rothaug
IČO:
36400955
DIČ:
2020132037

IČ DPH:

SK2020132037
Podľa §4, registrovaný od 6.11.2001
SK NACE (RÚZ):
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
Základné imanie:
66 388 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HYDAC Electronic GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma HYDAC Electronic, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 80 387 900 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 703 675 EUR vzrástol medziročne o 597 871 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,91% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 5 967 748 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,5%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,2%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,79%.

Absolútne ukazovatele

90 412 160 €

21,6 %

27 522 371 €

18,5 %

55 789 218 €

13,8 %

41 609 783 €

19,1 %

18 078 691 €

83,1 %

Relatívne ukazovatele

34.24 %

-0,9 %

2.18

0,0

12.02 %

-0,4 %

25.42 %

-3,4 %

1.13

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 80 387 900 € 21,7 %
Zmena stavu zásob 1 150 930 € 48,5 %
Aktivácia 5 967 748 € 12,3 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 54 607 409 € 24,5 %
Služby 5 339 471 € 5,2 %
Pridaná hodnota 27 522 371 € 18,5 %
Osobné náklady 12 619 159 € 17,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 987 723 € 17,2 %
Opravné položky 37 327 € 175,0 %
Ostatné výnosy 997 152 € -9,6 %
Iné prevádzkové náklady 712 639 € 12,1 %
Zisk z predaja majetku -209 885 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 990 117 € 14,2 %
HV z finančnej činnosti -46 063 € %
z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 7 944 054 € 13,7 %
Daň 1 240 379 € 40,6 %
HV po zdanení 6 703 675 € 9,8 %
EBITDA 15 187 725 € 17,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
55 789 218 € 13,8 %
 
Neobežný majetok 23 319 303 € -6,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 23 302 141 € -6,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 17 162 € 110,5 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 32 252 428 € 34,8 %
Zásoby 16 202 859 € 38,7 %
Dlhodobé pohľadávky 479 482 € 15,7 %
Krátkodobé pohľadávky 8 730 673 € 16,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 839 414 € 56,6 %
 
Časové rozlíšenie 217 487 € -11,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 55 789 218 € 13,8 %
 
Vlastné imanie
41 609 783 € 19,1 %
Základné imanie 66 388 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 639 € 0,0 %
HV minulých rokov 34 833 081 € 21,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 703 675 € 9,8 %
 
Záväzky 13 431 855 € -3,1 %
Dlhodobé záväzky 21 422 € 11,0 %
Krátkodobé záväzky 13 164 162 € -3,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 246 271 € 16,7 %
 
Časové rozlíšenie 747 580 € 194,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?