Loading

GOHR, s.r.o.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GOHR, s.r.o.
Sídlo:
Železničná 9
08221 Veľký Šariš
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/11553/P
Od 11.3.1999, posledná zmena 19.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľubomír Olejár
IČO:
36459763
DIČ:
2020007077

IČ DPH:

SK2020007077
Podľa §4, registrovaný od 17.3.1999
SK NACE (RÚZ):
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Ľubomír Olejár (70,0%)
  • Ing. Daniela Hostýnová (15,0%)
  • Ing. Miroslav Rokošný (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.04.2023 ako riadna.

Firma GOHR, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 854 169 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 39,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 436 660 EUR.

Firma predala tovar za 12 470 079 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 582 529 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,64%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,51%.

Absolútne ukazovatele

33 415 666 €

33,9 %

6 817 934 €

33,9 %

21 150 574 €

11,9 %

5 171 223 €

9,1 %

2 945 742 €

41,9 %

Relatívne ukazovatele

20.75 %

-0,9 %

1.34

0,2

2.06 %

5,9 %

75.55 %

0,6 %

0.90

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 12 470 079 € 84,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 20 384 090 € 21,4 %
Zmena stavu zásob -365 729 € %
Aktivácia 10 052 € -44,6 %
Náklady na predaj tovaru 10 887 550 € 89,5 %
Náklady na materiál, energie 8 475 944 € 16,6 %
Služby 6 317 064 € 11,7 %
Pridaná hodnota 6 817 934 € 33,9 %
Osobné náklady 5 098 004 € 12,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 866 228 € -10,2 %
Opravné položky 29 435 € -59,9 %
Ostatné výnosy 64 946 € -64,0 %
Iné prevádzkové náklady 234 575 € -27,0 %
Zisk z predaja majetku 41 163 € -73,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 695 801 € 249,4 %
HV z finančnej činnosti -97 065 € -0,9 %
z toho Nákladové úroky 85 726 € 2,0 %
HV pred zdanením 598 736 € 206,5 %
Daň 162 076 € -1,4 %
HV po zdanení 436 660 € 160,1 %
EBITDA 1 520 866 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
21 150 574 € 11,9 %
 
Neobežný majetok 9 394 359 € 4,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 385 200 € 4,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 493 € 181,1 %
Dlhodobý finančný majetok 1 666 € -74,7 %
 
Obežný majetok 11 738 278 € 19,1 %
Zásoby 3 829 874 € -8,0 %
Dlhodobé pohľadávky 101 425 € -50,5 %
Krátkodobé pohľadávky 7 473 477 € 94,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 333 502 € -79,9 %
 
Časové rozlíšenie 17 937 € 5,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 150 574 € 11,9 %
 
Vlastné imanie
5 171 223 € 9,1 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 21 769 € -18,4 %
HV minulých rokov 4 706 154 € -13,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 436 660 € 160,1 %
 
Záväzky 15 850 373 € 13,0 %
Dlhodobé záväzky 2 539 748 € 10,3 %
Krátkodobé záväzky 7 707 775 € 13,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 477 699 € 10,9 %
Bankové úvery krátkodobé 872 295 € 27,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 252 856 € 13,3 %
 
Časové rozlíšenie 128 978 € -5,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?