Loading

FROST a.s. Prešov

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FROST a.s. Prešov
Sídlo:
Hlavná 57
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10215/P
Od 19.4.2001, posledná zmena 26.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marián Horváth
  • JUDr. Július Ružbacký
  • Zdenko Grejták
IČO:
36472476
DIČ:
2021588734

IČ DPH:

SK2021588734
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2007
SK NACE (RÚZ):
10720 Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma FROST a.s. Prešov dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 013 460 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 46,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 616 012 EUR poklesol medziročne o 1 002 100 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,72% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 78,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 33,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 44,15%.

Absolútne ukazovatele

36 202 329 €

48,0 %

9 561 240 €

8,5 %

22 909 974 €

2,5 %

13 281 517 €

13,9 %

5 386 201 €

0,8 %

Relatívne ukazovatele

27.31 %

-9,5 %

1.56

-0,5

7.05 %

-4,7 %

42.03 %

-5,8 %

1.44

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 013 460 € 46,4 %
Zmena stavu zásob 410 632 € 167,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 21 706 497 € 78,7 %
Služby 4 156 355 € 33,5 %
Pridaná hodnota 9 561 240 € 8,5 %
Osobné náklady 6 136 104 € 44,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 343 320 € 36,2 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 382 638 € 133,6 %
Iné prevádzkové náklady 124 780 € 81,1 %
Zisk z predaja majetku 1 265 € 130,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 340 939 € -33,1 %
HV z finančnej činnosti -291 687 € -119,2 %
z toho Nákladové úroky 77 160 € 38,5 %
HV pred zdanením 2 049 252 € -39,1 %
Daň 433 240 € -41,9 %
HV po zdanení 1 616 012 € -38,3 %
EBITDA 3 682 994 € -17,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 909 974 € 2,5 %
 
Neobežný majetok 12 228 734 € 17,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 220 905 € 17,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 829 € 175,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 652 868 € -10,9 %
Zásoby 3 053 457 € 45,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 7 166 559 € 25,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 432 852 € -89,5 %
 
Časové rozlíšenie 28 372 € 120,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 909 974 € 2,5 %
 
Vlastné imanie
13 281 517 € 13,9 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 639 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 625 672 € 29,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 616 012 € -38,3 %
 
Záväzky 8 776 590 € -10,6 %
Dlhodobé záväzky 54 546 € 70,5 %
Krátkodobé záväzky 2 737 557 € -5,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 933 618 € 6,5 %
Bankové úvery krátkodobé 1 705 615 € -40,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 345 254 € 5,4 %
 
Časové rozlíšenie 851 867 € -1,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?