Loading

SYNOT TIP, a.s.

Historický názov:
  • SYNOT TIP, spol. s r.o.
  • SYNOT ARCADE, spol. s r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SYNOT TIP, a.s.
Sídlo:
Továrenská štvrť 1467/24
05951 Poprad - Matejovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10483/P
Od 20.4.2001, posledná zmena 17.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Zuzana Dindofferová
  • Miroslav Valenta
  • Ondrej Ziman
IČO:
36472565
DIČ:
2021570419

IČ DPH:

SK2021570419
Podľa §7, registrovaný od 1.2.2005
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
4 200 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.05.2023 ako riadna.

Firma SYNOT TIP, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 66 557 060 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 72,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 382 365 EUR vzrástol medziročne o 3 880 735 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,79% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 105,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,48%.

Absolútne ukazovatele

66 698 240 €

71,5 %

21 244 264 €

28,8 %

20 363 820 €

28,0 %

12 637 259 €

8,3 %

12 052 008 €

16,3 %

Relatívne ukazovatele

31.92 %

-10,8 %

26.88

1,7

21.52 %

18,4 %

37.94 %

11,3 %

2.70

-0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 66 557 060 € 72,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 350 425 € 32,1 %
Služby 44 962 371 € 105,9 %
Pridaná hodnota 21 244 264 € 28,8 %
Osobné náklady 790 360 € 20,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 448 484 € -27,8 %
Opravné položky -110 107 € -156,1 %
Ostatné výnosy 85 893 € -58,6 %
Iné prevádzkové náklady 14 486 787 € -0,1 %
Zisk z predaja majetku 23 487 € 146,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 738 120 € %

HV z finančnej činnosti -183 234 € 1,7 %
z toho Nákladové úroky 24 772 € -32,6 %
HV pred zdanením 5 554 886 € %

Daň 1 172 521 € %

HV po zdanení 4 382 365 € %

EBITDA 6 053 010 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
20 363 820 € 28,0 %
 
Neobežný majetok 908 534 € -33,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 908 534 € -33,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 16 274 320 € 52,9 %
Zásoby 5 826 € -33,3 %
Dlhodobé pohľadávky 304 360 € 9,6 %
Krátkodobé pohľadávky 8 882 439 € 45,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 7 081 695 € 66,0 %
 
Časové rozlíšenie 3 180 966 € -18,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 363 820 € 28,0 %
 
Vlastné imanie
12 637 259 € 8,3 %
Základné imanie 4 200 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 840 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 214 894 € -47,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 382 365 € %

 
Záväzky 7 726 561 € 82,2 %
Dlhodobé záväzky 6 246 € -75,1 %
Krátkodobé záväzky 7 098 918 € 81,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 621 397 € 102,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?