Loading

Heineken Slovensko, a.s.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Heineken Slovensko, a.s.
Sídlo:
Novozámocká 2
94701 Hurbanovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10074/N
Od 30.6.1998, posledná zmena 1.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Robert Kubička
  • Gijs Gerardus Henricus van der Loo
  • Luis Manuel Ramos Prata dos Santos
  • Martin Pozsgay
  • Mgr. Andrea Kožuchová
  • Miroslav Horecký
IČO:
36528391
DIČ:
2020151573

IČ DPH:

SK7020000163
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
11050 Výroba piva
Základné imanie:
3 300 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma Heineken Slovensko, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 115 114 746 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,91%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 301 097 EUR poklesol medziročne o 187 594 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 83,58% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,18%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,93%.

Absolútne ukazovatele

120 066 587 €

10,3 %

28 975 979 €

0,1 %

89 351 137 €

13,7 %

12 275 430 €

-1,5 %

-5 134 517 €

-10,0 %

Relatívne ukazovatele

25.17 %

-3,0 %

2.08

-0,0

9.29 %

-1,5 %

86.26 %

2,1 %

0.68

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 14 765 489 € 37,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 100 349 257 € 8,9 %
Zmena stavu zásob 622 764 € 75,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 918 625 € 53,1 %
Náklady na materiál, energie 50 186 346 € 11,5 %
Služby 29 625 499 € 20,2 %
Pridaná hodnota 28 975 979 € 0,1 %
Osobné náklady 13 917 422 € 0,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 865 411 € -7,3 %
Opravné položky 344 366 € -53,1 %
Ostatné výnosy 567 816 € -62,1 %
Iné prevádzkové náklady 1 939 004 € -8,9 %
Zisk z predaja majetku 477 838 € 43,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 986 491 € 2,8 %
HV z finančnej činnosti 3 654 880 € 1,6 %
z toho Nákladové úroky 250 123 € 23,1 %
HV pred zdanením 10 641 371 € 2,4 %
Daň 2 340 274 € 23,0 %
HV po zdanení 8 301 097 € -2,2 %
EBITDA 13 374 064 € -3,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
89 351 137 € 13,7 %
 
Neobežný majetok 54 825 923 € -2,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 42 232 319 € 1,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 383 784 € -19,3 %
Dlhodobý finančný majetok 10 209 820 € -10,5 %
 
Obežný majetok 34 080 617 € 51,6 %
Zásoby 6 697 629 € 31,2 %
Dlhodobé pohľadávky 2 920 721 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 21 076 249 € 37,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 386 018 € 64,0 %
 
Časové rozlíšenie 444 597 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 89 351 137 € 13,7 %
 
Vlastné imanie
12 275 430 € -1,5 %
Základné imanie 3 300 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 657 130 € 0,0 %
HV minulých rokov 17 203 € 0,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 301 097 € -2,2 %
 
Záväzky 77 075 707 € 16,6 %
Dlhodobé záväzky 33 502 296 € 6,8 %
Krátkodobé záväzky 36 713 574 € 35,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 25 436 € 208,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 834 401 € -9,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?