MEVIS Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MEVIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Ulica Vicenzy 32
93101 Šamorín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/27836/T
Od 3.11.2006, posledná zmena 25.3.2022
Štatutárny orgán:
  • Federico Visentin
  • JUDr. Katarína Pecnová
IČO:
36694088
DIČ:
2022264442

IČ DPH:

SK2022264442
Podľa §4, registrovaný od 10.11.2006
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
7 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MEVIS S.p.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma MEVIS Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 45 153 385 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,59%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 75 829 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 74,77% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 52,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 88,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,79%.

Absolútne ukazovatele

48 851 313 €

38,0 %

5 347 792 €

2,8 %

43 555 308 €

20,7 %

14 986 122 €

0,5 %

-4 200 121 €

%

Relatívne ukazovatele

11.84 %

-4,5 %

1.60

-0,1

0.17 %

0,4 %

65.59 %

6,9 %

0.57

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 625 111 € 10,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 528 274 € 51,9 %
Zmena stavu zásob 908 581 € -42,8 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 6 716 946 € -0,3 %
Náklady na materiál, energie 28 312 733 € 52,1 %
Služby 5 682 009 € 88,7 %
Pridaná hodnota 5 347 792 € 2,8 %
Osobné náklady 3 349 501 € 8,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 260 301 € 1,3 %
Opravné položky 2 486 € 142,2 %
Ostatné výnosy 390 906 € 230,9 %
Iné prevádzkové náklady 368 731 € 11,4 %
Zisk z predaja majetku 462 057 € 48,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 222 222 € %

HV z finančnej činnosti -75 807 € -99,7 %
z toho Nákladové úroky 53 260 € 95,3 %
HV pred zdanením 146 415 € %

Daň 70 586 € 172,8 %
HV po zdanení 75 829 € 206,1 %
EBITDA 2 020 466 € 6,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
43 555 308 € 20,7 %
 
Neobežný majetok 20 830 034 € 13,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 823 510 € 13,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 524 € 53,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 22 494 292 € 28,5 %
Zásoby 7 236 491 € 42,1 %
Dlhodobé pohľadávky 188 911 € -12,5 %
Krátkodobé pohľadávky 11 938 067 € 27,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 130 823 € 9,6 %
 
Časové rozlíšenie 230 982 € 23,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 43 555 308 € 20,7 %
 
Vlastné imanie
14 986 122 € 0,5 %
Základné imanie 7 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 399 224 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 511 069 € -0,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 75 829 € 206,1 %
 
Záväzky 28 441 186 € 42,9 %
Dlhodobé záväzky 1 549 377 € -31,7 %
Krátkodobé záväzky 22 346 285 € 32,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 262 199 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 283 325 € -60,7 %
 
Časové rozlíšenie 128 000 € -90,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?