Loading

PRODCEN DHOLLANDIA, s. r. o.

Historický názov:
  • PRODCEN, s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PRODCEN DHOLLANDIA, s. r. o.
Sídlo:
Predmier 458
01351 Predmier
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/18398/L
Od 20.12.2006, posledná zmena 1.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Jan Prudence Jozef Dhollander
  • Mario Charles Ivone de Wilde
  • Nancy Alois Dhollander
IČO:
36714640
DIČ:
2022288169

IČ DPH:

SK2022288169
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2007
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
331 940 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. I (98,0%)
  • Jan Prudence Jozef Dhollander (1,0%)
  • Nancy Alois Dhollander (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma PRODCEN DHOLLANDIA, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 225 128 098 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 25 750 076 EUR vzrástol medziročne o 15 759 783 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,95% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,94%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,4%.

Absolútne ukazovatele

229 843 018 €

24,2 %

61 505 266 €

75,6 %

135 727 311 €

9,1 %

115 263 730 €

10,3 %

87 057 464 €

12,6 %

Relatívne ukazovatele

27.32 %

7,9 %

2.62

0,8

18.97 %

10,9 %

15.08 %

-0,8 %

4.18

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 225 128 098 € 24,8 %
Zmena stavu zásob -2 243 € 93,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 15 669 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 149 100 403 € 12,1 %
Služby 14 504 517 € 17,9 %
Pridaná hodnota 61 505 266 € 75,6 %
Osobné náklady 23 499 612 € 25,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 8 623 220 € 13,1 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 3 150 248 € -8,9 %
Iné prevádzkové náklady 297 237 € 8,6 %
Zisk z predaja majetku 127 532 € 72,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 32 362 977 € 171,1 %
HV z finančnej činnosti 236 874 € -66,9 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 32 599 851 € 157,6 %
Daň 6 849 775 € 156,9 %
HV po zdanení 25 750 076 € 157,8 %
EBITDA 40 858 665 € 109,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
135 727 311 € 9,1 %
 
Neobežný majetok 29 824 773 € 5,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 29 774 262 € 4,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 44 665 € %

Dlhodobý finančný majetok 5 846 € 22,9 %
 
Obežný majetok 105 568 712 € 10,3 %
Zásoby 27 156 033 € 6,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 57 299 976 € 24,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 21 112 703 € -12,5 %
 
Časové rozlíšenie 333 826 € 18,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 135 727 311 € 9,1 %
 
Vlastné imanie
115 263 730 € 10,3 %
Základné imanie 331 940 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 216 852 € 0,5 %
HV minulých rokov 88 964 862 € -5,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 25 750 076 € 157,8 %
 
Záväzky 20 463 581 € 3,3 %
Dlhodobé záväzky 1 023 347 € 44,4 %
Krátkodobé záväzky 18 845 074 € 0,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 595 160 € 35,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?