Loading

H & M Hennes & Mauritz SK s.r.o.

Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
H & M Hennes & Mauritz SK s.r.o.
Sídlo:
Zochova 754/6-8
81103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/43837/B
Od 28.12.2006, posledná zmena 24.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Anna Helena Lagerman
  • Anna Jenny Gemzell
IČO:
36718271
DIČ:
2022306858

IČ DPH:

SK2022306858
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2007
SK NACE (RÚZ):
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • H & M Hennes & Mauritz GBC AB (88,7%)
  • H & M Hennes & Mauritz International AB (11,3%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 12/2021 do 11/2022 podaná 11.09.2023 ako riadna.

Firma H & M Hennes & Mauritz SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 664 494 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 692 430 EUR vzrástol medziročne o 459 129 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,79% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 55 589 667 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 32 293 942 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 58%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 46,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,4%.

Absolútne ukazovatele

56 272 160 €

14,5 %

10 921 857 €

24,9 %

33 678 934 €

17,1 %

19 892 862 €

15,7 %

18 074 495 €

23,8 %

Relatívne ukazovatele

19.62 %

0,9 %

1.56

0,2

7.99 %

0,2 %

40.93 %

0,7 %

1.93

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 12/2021 do 11/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 55 589 667 € 18,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 74 827 € 15,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 23 295 725 € 28,2 %
Náklady na materiál, energie 1 765 359 € 46,6 %
Služby 19 681 553 € 5,3 %
Pridaná hodnota 10 921 857 € 24,9 %
Osobné náklady 7 023 210 € 7,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 960 097 € -24,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 602 173 € -74,2 %
Iné prevádzkové náklady 61 960 € -83,9 %
Zisk z predaja majetku -989 € 94,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 477 774 € 20,8 %
HV z finančnej činnosti -56 344 € -57,4 %
z toho Nákladové úroky 37 990 € 131,9 %
HV pred zdanením 3 421 430 € 20,4 %
Daň 729 000 € 19,7 %
HV po zdanení 2 692 430 € 20,6 %
EBITDA 4 438 860 € 6,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 678 934 € 17,1 %
 
Neobežný majetok 1 943 659 € 11,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 943 659 € 11,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 467 989 € 17,6 %
Zásoby 6 382 739 € 14,8 %
Dlhodobé pohľadávky 1 089 182 € 8,8 %
Krátkodobé pohľadávky 21 479 871 € 18,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 516 197 € 25,2 %
 
Časové rozlíšenie 267 286 € 0,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 678 934 € 17,1 %
 
Vlastné imanie
19 892 862 € 15,7 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 17 193 129 € 14,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 692 430 € 20,6 %
 
Záväzky 12 682 623 € 16,4 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 11 468 149 € 6,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 214 474 € %

 
Časové rozlíšenie 1 103 449 € 63,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?