Loading

ZenithMedia s. r. o.

Historický názov:
 • ZenithOptimedia, s.r.o.
 • Zenit Media, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZenithMedia s. r. o.
Sídlo:
Panónska cesta 7
85104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/47486/B
Od 21.8.2007, posledná zmena 16.3.2023
Štatutárny orgán:
 • Mgr. art. Rastislav Uličný
 • Ing. Alexandra Palková
 • Ing. Dušan Viszt
IČO:
36820946
DIČ:
2022459010

IČ DPH:

SK2022459010
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2007
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
9 990 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Ing. Vladimír Vokáľ (44,99%)
 • Mgr. art. Rastislav Uličný (40,0%)
 • Ing. Dušan Viszt (15,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma ZenithMedia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 432 580 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,7%. Dosiahnutá strata je 919 518 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,76% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,49%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,25%.
 • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,53%.

Absolútne ukazovatele

28 499 574 €

-0,6 %

3 335 751 €

3,6 %

7 889 937 €

1,0 %

1 101 585 €

-16,6 %

1 338 161 €

-11,9 %

Relatívne ukazovatele

11.73 %

0,5 %

2.22

0,1

-11.65 %

-27,9 %

86.04 %

3,0 %

1.21

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 432 580 € -0,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 39 923 € -2,5 %
Služby 25 056 906 € -1,2 %
Pridaná hodnota 3 335 751 € 3,6 %
Osobné náklady 1 500 370 € -0,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 39 204 € -23,2 %
Opravné položky 2 752 789 € %

Ostatné výnosy 20 763 € %

Iné prevádzkové náklady 24 439 € 247,1 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -960 288 € -158,6 %
HV z finančnej činnosti 28 842 € 258,8 %
z toho Nákladové úroky 6 111 € -13,5 %
HV pred zdanením -931 446 € -157,5 %
Daň -11 928 € -103,4 %
HV po zdanení -919 518 € -172,4 %
EBITDA -921 084 € -155,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 889 937 € 1,0 %
 
Neobežný majetok 33 498 € -46,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 351 € -54,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 647 € -36,6 %
Dlhodobý finančný majetok 3 500 € 0,0 %
 
Obežný majetok 6 605 267 € -9,4 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 81 304 € 17,2 %
Krátkodobé pohľadávky 6 502 720 € -8,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 21 243 € -82,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 251 172 € 171,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 889 937 € 1,0 %
 
Vlastné imanie
1 101 585 € -16,6 %
Základné imanie 9 990 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 700 999 € %

HV minulých rokov 1 310 114 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení -919 518 € -172,4 %
 
Záväzky 6 788 352 € 4,6 %
Dlhodobé záväzky 13 857 € -33,9 %
Krátkodobé záväzky 4 945 087 € -15,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 491 887 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 337 521 € 8,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?