Loading

TRAJEKT PLUS, a. s.

Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TRAJEKT PLUS, a. s.
Sídlo:
Dvořákovo nábrežie 8/A
81102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4922/B
Od 5.12.2009, posledná zmena 10.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Júlia Domsitzová
IČO:
36865877
DIČ:
2022930613

IČ DPH:

SK2022930613
Podľa §4, registrovaný od 5.12.2009
SK NACE (RÚZ):
68100 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
Základné imanie:
2 158 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma TRAJEKT PLUS, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 459 256 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 98,6%. Dosiahnutá strata je 981 334 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1 143,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 96,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,72%.

Absolútne ukazovatele

30 029 416 €

-10,8 %

389 647 €

-82,5 %

69 650 932 €

1,3 %

32 650 741 €

-3,4 %

16 246 846 €

36,3 %

Relatívne ukazovatele

84.84 %

78,0 %

4.68

-23,1

-1.41 %

-2,5 %

53.12 %

2,3 %

3.57

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 302 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 454 954 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 3 705 € %

Služby 65 903 € -96,4 %
Pridaná hodnota 389 647 € -82,5 %
Osobné náklady 83 297 € 3,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 019 € 172,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 28 695 229 € %

Iné prevádzkové náklady 28 720 301 € %

Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 276 259 € -87,1 %
HV z finančnej činnosti -1 069 965 € -23,9 %
z toho Nákladové úroky 1 917 375 € 30,4 %
HV pred zdanením -793 706 € -161,8 %
Daň 187 628 € -64,0 %
HV po zdanení -981 334 € -228,8 %
EBITDA 281 278 € -86,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
69 650 932 € 1,3 %
 
Neobežný majetok 49 484 438 € -7,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 50 069 € %

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 49 434 369 € -8,0 %
 
Obežný majetok 20 164 538 € 34,1 %
Zásoby 6 187 152 € 0,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 13 807 423 € 185,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 169 963 € -95,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 956 € 88,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 69 650 932 € 1,3 %
 
Vlastné imanie
32 650 741 € -3,4 %
Základné imanie 2 158 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 27 837 109 € 2,8 %
HV minulých rokov 3 636 966 € -4,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -981 334 € -228,8 %
 
Záväzky 37 000 191 € 5,8 %
Dlhodobé záväzky 12 077 131 € 11,2 %
Krátkodobé záväzky 3 440 585 € 25,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 20 999 140 € 0,0 %
Bankové úvery krátkodobé 479 063 € 30,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 272 € 0,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?