Loading

Stavebniny DEK s.r.o.

Historický názov:
  • DEKTRADE SR s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Stavebniny DEK s.r.o.
Sídlo:
Kamenná ul. 6
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/62313/L
Od 10.11.2007, posledná zmena 28.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Vít Kutnar
IČO:
43821103
DIČ:
2022484849

IČ DPH:

SK2022484849
Podľa §4, registrovaný od 15.12.2007
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
663 878 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DEK a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Stavebniny DEK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 122 350 054 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 29,33%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 199 480 EUR vzrástol medziročne o 1 914 321 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,13% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 118 331 292 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 22 476 358 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 37,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,17%.

Absolútne ukazovatele

123 089 735 €

29,2 %

15 496 187 €

29,2 %

28 643 054 €

-3,1 %

13 172 935 €

10,0 %

11 224 864 €

4,9 %

Relatívne ukazovatele

12.67 %

-0,0 %

2.21

0,3

21.64 %

7,1 %

54.01 %

-5,5 %

0.93

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 118 331 292 € 29,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 018 762 € 26,0 %
Zmena stavu zásob 17 329 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 95 854 934 € 29,6 %
Náklady na materiál, energie 2 202 740 € 37,4 %
Služby 8 792 040 € 28,3 %
Pridaná hodnota 15 496 187 € 29,2 %
Osobné náklady 7 015 567 € 12,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 454 131 € 26,4 %
Opravné položky 73 228 € -45,4 %
Ostatné výnosy 306 987 € 1,4 %
Iné prevádzkové náklady 310 902 € -1,0 %
Zisk z predaja majetku 187 180 € 153,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 158 008 € 48,3 %
HV z finančnej činnosti -232 714 € %
z toho Nákladové úroky 236 461 € 145,4 %
HV pred zdanením 7 925 294 € 44,0 %
Daň 1 725 814 € 41,8 %
HV po zdanení 6 199 480 € 44,7 %
EBITDA 8 424 959 € 47,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 643 054 € -3,1 %
 
Neobežný majetok 2 307 250 € 34,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 307 250 € 34,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 26 269 450 € -5,4 %
Zásoby 12 284 695 € -1,6 %
Dlhodobé pohľadávky 232 530 € 47,3 %
Krátkodobé pohľadávky 13 735 859 € -9,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 16 366 € -11,2 %
 
Časové rozlíšenie 66 354 € 17,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 643 054 € -3,1 %
 
Vlastné imanie
13 172 935 € 10,0 %
Základné imanie 663 878 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 66 388 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 243 189 € -10,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 199 480 € 44,7 %
 
Záväzky 15 470 119 € -12,0 %
Dlhodobé záväzky 230 619 € 15,4 %
Krátkodobé záväzky 7 357 193 € 1,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 7 521 217 € -22,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 361 090 € -9,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?