Loading

Scania Finance Slovak Republic s. r. o.

Aktualizované 19.4.2024
Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 4570/2A
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/49899/B
Od 4.1.2008, posledná zmena 23.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Patrik Fransson
  • Ing. Jakub Srnec
  • Marian Mráz
IČO:
43874746
DIČ:
2022522557

IČ DPH:

SK2022522557
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2008
SK NACE (RÚZ):
77120 Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel
Základné imanie:
4 303 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TRATON Financial Services Aktiebolag (99,9%)
  • TRATON Sweden AB (0,1%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 09.05.2023 ako riadna.

Firma Scania Finance Slovak Republic s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 882 523 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 747 918 EUR poklesol medziročne o 314 884 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 70,52% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 26 326 742 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 109 004 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 41,1%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 21,38%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,36%.

Absolútne ukazovatele

37 331 992 €

-10,3 %

3 747 287 €

-15,2 %

56 688 397 €

-15,1 %

13 780 930 €

-2,2 %

-4 280 384 €

40,7 %

Relatívne ukazovatele

12.13 %

-1,8 %

7.88

-1,5

1.32 %

-0,3 %

75.69 %

-3,2 %

0.81

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 326 742 € 0,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 555 781 € -17,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 26 217 738 € 0,2 %
Náklady na materiál, energie 9 829 € -41,1 %
Služby 901 559 € -21,4 %
Pridaná hodnota 3 747 287 € -15,2 %
Osobné náklady 475 443 € 1,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 532 003 € -14,9 %
Opravné položky -5 643 € -114,6 %
Ostatné výnosy 1 204 950 € -24,0 %
Iné prevádzkové náklady 793 060 € -27,6 %
Zisk z predaja majetku -15 901 € -109,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 147 583 € -61,9 %
HV z finančnej činnosti 806 225 € -16,5 %
z toho Nákladové úroky 205 560 € 41,7 %
HV pred zdanením 953 808 € -29,5 %
Daň 205 890 € -28,9 %
HV po zdanení 747 918 € -29,6 %
EBITDA 3 683 734 € -15,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
56 688 397 € -15,1 %
 
Neobežný majetok 13 604 836 € -20,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 604 836 € -20,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 42 813 635 € -13,3 %
Zásoby 20 754 € -22,7 %
Dlhodobé pohľadávky 25 038 340 € -12,6 %
Krátkodobé pohľadávky 17 652 205 € -14,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 102 336 € 31,7 %
 
Časové rozlíšenie 269 926 € -9,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 56 688 397 € -15,1 %
 
Vlastné imanie
13 780 930 € -2,2 %
Základné imanie 4 303 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 430 300 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 299 712 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 747 918 € -29,6 %
 
Záväzky 42 722 665 € -18,5 %
Dlhodobé záväzky 20 393 786 € -15,8 %
Krátkodobé záväzky 22 140 713 € -20,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 90 € -15,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 188 076 € -5,7 %
 
Časové rozlíšenie 184 802 € -16,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?