Loading

Takko Fashion Slovakia s. r. o.

Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Takko Fashion Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 5
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/54030/B
Od 19.8.2008, posledná zmena 22.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Paul Friedrich Thieme
  • Thomas Eichhorn
IČO:
44306661
DIČ:
2022687359

IČ DPH:

SK2022687359
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2008
SK NACE (RÚZ):
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Takko Fashion s. r. o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 02/2022 do 01/2023 podaná 02.05.2023 ako riadna.

Firma Takko Fashion Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 39 548 599 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 590 799 EUR vzrástol medziročne o 157 326 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,59% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 708 970 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 17 269 606 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 48%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 95,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,29%.

Absolútne ukazovatele

39 857 081 €

15,3 %

9 052 212 €

25,8 %

10 584 977 €

-13,9 %

5 332 156 €

-7,1 %

5 500 406 €

-3,6 %

Relatívne ukazovatele

22.89 %

1,2 %

1.32

0,2

15.03 %

3,4 %

49.63 %

-3,6 %

1.18

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 2/2022 do 1/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 708 970 € 19,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 839 629 € 16,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 18 439 364 € 11,3 %
Náklady na materiál, energie 1 479 052 € 95,4 %
Služby 10 568 369 € 22,5 %
Pridaná hodnota 9 052 212 € 25,8 %
Osobné náklady 6 842 471 € 7,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 218 353 € -5,2 %
Opravné položky 9 602 € 153,1 %
Ostatné výnosy 220 394 € -82,5 %
Iné prevádzkové náklady 110 523 € 31,8 %
Zisk z predaja majetku 15 156 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 116 415 € 19,6 %
HV z finančnej činnosti -61 696 € -210,6 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 2 054 719 € 12,5 %
Daň 463 920 € 18,2 %
HV po zdanení 1 590 799 € 11,0 %
EBITDA 2 319 612 € 17,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 584 977 € -13,9 %
 
Neobežný majetok 693 385 € 2,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 693 385 € 2,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 531 579 € -15,3 %
Zásoby 4 952 253 € 36,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 273 316 € -4,6 %
Krátkodobé pohľadávky 2 438 263 € -54,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 867 747 € -12,4 %
 
Časové rozlíšenie 360 013 € -0,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 584 977 € -13,9 %
 
Vlastné imanie
5 332 156 € -7,1 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 621 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 120 357 € -21,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 590 799 € 11,0 %
 
Záväzky 5 252 821 € -19,7 %
Dlhodobé záväzky 34 529 € 14,0 %
Krátkodobé záväzky 3 117 870 € -31,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 100 422 € 8,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?