Loading

ATALIAN SK s. r. o.

Historický názov:
  • AB Facility s. r. o.
  • AB Facility Services SK s. r. o.
  • AB Facility Services s. r. o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ATALIAN SK s. r. o.
Sídlo:
Bajkalská 19B
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/55217/B
Od 1.11.2008, posledná zmena 13.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jana Hudáková
  • Norbert Moussart
IČO:
44390823
DIČ:
2022716971

IČ DPH:

SK2022716971
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2009
SK NACE (RÚZ):
81300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Základné imanie:
1 230 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ATALIAN EUROPE S.A. (99,0%)
  • ATALIAN INTERNATIONAL S.A. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.05.2023 ako riadna.

Firma ATALIAN SK s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 351 203 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,33%. Dosiahnutá strata je 138 459 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,46% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 20,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 4,16%.

Absolútne ukazovatele

34 668 924 €

9,3 %

12 521 540 €

-7,1 %

12 436 578 €

-4,1 %

5 389 004 €

-2,5 %

5 533 078 €

39,3 %

Relatívne ukazovatele

36.45 %

-7,6 %

1.18

-0,0

-1.11 %

-5,2 %

56.67 %

-0,7 %

1.90

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 562 991 € 40,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 788 212 € 12,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 499 531 € 59,1 %
Náklady na materiál, energie 1 525 218 € 20,6 %
Služby 19 804 914 € 27,6 %
Pridaná hodnota 12 521 540 € -7,1 %
Osobné náklady 10 606 609 € -4,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 825 376 € -11,0 %
Opravné položky 10 901 € 113,3 %
Ostatné výnosy 65 976 € -92,3 %
Iné prevádzkové náklady 90 890 € -60,6 %
Zisk z predaja majetku 124 787 € 163,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 178 527 € -84,1 %
HV z finančnej činnosti 61 552 € %

z toho Nákladové úroky 4 672 € -71,7 %
HV pred zdanením 240 079 € -78,1 %
Daň 378 538 € -32,4 %
HV po zdanení -138 459 € -125,8 %
EBITDA 1 879 116 € -38,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 436 578 € -4,1 %
 
Neobežný majetok 360 459 € -83,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 343 302 € -45,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 17 157 € -98,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 009 126 € 12,7 %
Zásoby 87 726 € 42,4 %
Dlhodobé pohľadávky 521 983 € -13,1 %
Krátkodobé pohľadávky 11 373 595 € 14,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 25 822 € -67,2 %
 
Časové rozlíšenie 66 993 € -58,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 436 578 € -4,1 %
 
Vlastné imanie
5 389 004 € -2,5 %
Základné imanie 1 230 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 723 318 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 425 855 € 27,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -138 459 € -125,8 %
 
Záväzky 7 047 574 € -5,3 %
Dlhodobé záväzky 334 955 € -17,7 %
Krátkodobé záväzky 6 021 058 € -3,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 691 561 € -12,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?