Loading

LeasePlan Slovakia, s. r. o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LeasePlan Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Ševčenkova 34
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/56092/B
Od 23.12.2008, posledná zmena 20.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Gašperan
  • Ing. Rastislav Podlipný
IČO:
44558970
DIČ:
2022738091

IČ DPH:

SK2022738091
Podľa §4, registrovaný od 15.11.2009
SK NACE (RÚZ):
77110 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
3 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • LeasePlan Corporation N.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma LeasePlan Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 53 157 516 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 711 353 EUR poklesol medziročne o 105 136 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 68,16%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,79%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,81%.

Absolútne ukazovatele

86 641 974 €

17,6 %

31 192 826 €

5,1 %

170 355 622 €

16,6 %

30 404 634 €

2,4 %

-74 279 656 €

21,0 %

Relatívne ukazovatele

58.68 %

-1,3 %

7.22

-0,8

1.00 %

-0,2 %

82.15 %

2,5 %

0.12

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 588 212 € -52,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 52 569 304 € 8,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 588 212 € -52,4 %
Náklady na materiál, energie 144 921 € 68,2 %
Služby 21 231 557 € 14,8 %
Pridaná hodnota 31 192 826 € 5,1 %
Osobné náklady 4 322 014 € 16,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 24 351 081 € 0,0 %
Opravné položky 48 823 € 118,5 %
Ostatné výnosy 5 610 516 € 5,6 %
Iné prevádzkové náklady 6 887 350 € 5,3 %
Zisk z predaja majetku 5 613 204 € 42,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 807 278 € 47,2 %
HV z finančnej činnosti -4 424 720 € %
z toho Nákladové úroky 4 844 929 € %

HV pred zdanením 2 382 558 € -37,6 %
Daň 671 205 € -66,5 %
HV po zdanení 1 711 353 € -5,8 %
EBITDA 25 545 155 € 3,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
170 355 622 € 16,6 %
 
Neobežný majetok 149 716 970 € 16,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 149 707 970 € 16,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 9 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 20 606 459 € 20,5 %
Zásoby 6 978 881 € 288,5 %
Dlhodobé pohľadávky 2 371 677 € -59,9 %
Krátkodobé pohľadávky 10 178 260 € 13,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 077 641 € 148,0 %
 
Časové rozlíšenie 32 193 € 24,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 170 355 622 € 16,6 %
 
Vlastné imanie
30 404 634 € 2,4 %
Základné imanie 3 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 332 496 € 0,0 %
HV minulých rokov 23 360 785 € 3,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 711 353 € -5,8 %
 
Záväzky 138 649 911 € 19,3 %
Dlhodobé záväzky 7 599 923 € 8,0 %
Krátkodobé záväzky 64 233 837 € 8,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 38 000 000 € %

Bankové úvery krátkodobé 27 011 717 € -41,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 804 434 € 52,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 301 077 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?