Loading

HAVI Logistics s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HAVI Logistics s.r.o.
Sídlo:
Prílohy 850/89
91926 Zavar
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/24249/T
Od 26.8.2009, posledná zmena 19.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Deniz Kizilkan
  • František Houška
IČO:
44896735
DIČ:
2022875338

IČ DPH:

SK2022875338
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2009
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HAVI Global Logistics GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma HAVI Logistics s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 150 239 966 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,38%. Dosiahnutý zisk po zdanení 272 485 EUR vzrástol medziročne o 53 770 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,3% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 141 248 444 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 1 592 568 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 51,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,79%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,04%.

Absolútne ukazovatele

153 036 698 €

24,6 %

885 328 €

-28,8 %

12 822 417 €

24,5 %

841 002 €

47,9 %

294 796 €

32,2 %

Relatívne ukazovatele

0.59 %

-0,5 %

0.34

-0,2

2.13 %

0,0 %

93.44 %

-1,0 %

0.50

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 141 248 444 € 25,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 991 522 € 22,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 15 855 € -24,4 %
Náklady na predaj tovaru 142 841 012 € 26,2 %
Náklady na materiál, energie 807 989 € 51,4 %
Služby 5 735 619 € 14,8 %
Pridaná hodnota 885 328 € -28,8 %
Osobné náklady 2 609 071 € 8,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 100 720 € -6,6 %
Opravné položky -25 611 € 56,6 %
Ostatné výnosy 805 188 € 31,4 %
Iné prevádzkové náklady 550 843 € 132,1 %
Zisk z predaja majetku 299 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 558 335 € %
HV z finančnej činnosti 1 932 532 € 106,9 %
z toho Nákladové úroky 8 176 € -60,4 %
HV pred zdanením 374 197 € -45,6 %
Daň 101 712 € -78,3 %
HV po zdanení 272 485 € 24,6 %
EBITDA -1 483 525 € -69,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 822 417 € 24,5 %
 
Neobežný majetok 679 247 € 14,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 677 850 € 14,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 397 € -40,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 957 149 € 25,6 %
Zásoby 6 185 775 € 46,2 %
Dlhodobé pohľadávky 169 053 € 65,6 %
Krátkodobé pohľadávky 5 187 405 € 18,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 414 916 € -49,8 %
 
Časové rozlíšenie 186 021 € 1,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 822 417 € 24,5 %
 
Vlastné imanie
841 002 € 47,9 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 300 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 263 017 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 272 485 € 24,6 %
 
Záväzky 11 478 735 € 23,6 %
Dlhodobé záväzky 4 986 € -30,0 %
Krátkodobé záväzky 11 176 641 € 25,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 297 108 € -13,2 %
 
Časové rozlíšenie 502 680 € 13,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?