Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraVýskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Sídlo:
ul. Špitálska 2
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1501/V
Od 3.9.2009, posledná zmena 15.6.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Marián Haviernik
 • Ing. Tomáš Valaška
 • MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
 • MUDr. Igor Pramuk, MPH
IČO:
44927380
DIČ:
2022880134

IČ DPH:

SK7020000669
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2012
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

  Firma Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 981 705 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 870 255 EUR poklesol medziročne o 10 889 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,51% celkových výnosov firmy.

  Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 549 838 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 10,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,19%.

  Absolútne ukazovatele

  39 282 431 €

  1,8 %

  20 556 650 €

  22,5 %

  12 092 616 €

  3,4 %

  2 396 764 €

  -0,5 %

  1 424 072 €

  -41,5 %

  Relatívne ukazovatele

  60.49 %

  6,8 %

  0.86

  0,1

  7.20 %

  -0,3 %

  80.18 %

  0,8 %

  1.02

  -0,1 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 21 € -83,7 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb33 981 684 € 8,6 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia549 838 € 13,0 %
  Náklady na predaj tovaru3 230 € 11,5 %
  Náklady na materiál, energie9 742 906 € -10,8 %
  Služby4 101 241 € 2,2 %
  Pridaná hodnota20 556 650 € 22,5 %
  Osobné náklady23 843 594 € 11,2 %
  Odpisy a opravné položky k majetku282 114 € 28,3 %
  Opravné položky71 413 € -32,4 %
  Ostatné výnosy4 637 608 € -31,2 %
  Iné prevádzkové náklady-18 252 € -102,6 %
  Zisk z predaja majetku1 143 € -92,2 %
   
  HV z hospodárskej činnosti1 144 048 € 1,8 %
  HV z finančnej činnosti-4 251 € 10,0 %
  z toho Nákladové úroky41 € -93,8 %
  HV pred zdanením1 139 797 € 1,8 %
  Daň269 542 € 13,2 %
  HV po zdanení870 255 € -1,2 %
  EBITDA1 368 916 € 3,0 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  12 092 616 € 3,4 %
   
  Neobežný majetok2 396 955 € 54,7 %
  Dlhodobý hmotný majetok2 396 955 € 54,7 %
  Dlhodobý nehmotný majetok
  Dlhodobý finančný majetok
   
  Obežný majetok9 687 361 € -4,4 %
  Zásoby1 256 909 € -7,3 %
  Dlhodobé pohľadávky275 739 € -8,0 %
  Krátkodobé pohľadávky8 143 536 € -3,8 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty11 177 € 68,0 %
   
  Časové rozlíšenie8 300 € -52,5 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky12 092 616 € 3,4 %
   
  Vlastné imanie
  2 396 764 € -0,5 %
  Základné imanie25 000 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania191 738 € 0,0 %
  HV minulých rokov1 309 771 € 0,0 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení870 255 € -1,2 %
   
  Záväzky7 095 553 € 6,3 %
  Dlhodobé záväzky8 891 € -60,0 %
  Krátkodobé záväzky5 395 551 € 12,3 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé
  Bankové úvery krátkodobé
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 691 111 € -8,7 %
   
  Časové rozlíšenie2 600 299 € -0,4 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?