Loading

ISMONT, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ISMONT, s.r.o.
Sídlo:
Strojárenská 1C
91702 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/25803/T
Od 26.6.2010, posledná zmena 26.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ivan Slíž
IČO:
45593141
DIČ:
2023079564

IČ DPH:

SK2023079564
Podľa §4, registrovaný od 5.10.2010
SK NACE (RÚZ):
41201 Výstavba obytných budov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ivan Slíž (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma ISMONT, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 37 638 578 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 473 114 EUR poklesol medziročne o 1 124 460 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,36% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 26,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 20,65%.

Absolútne ukazovatele

37 163 206 €

-21,7 %

7 153 443 €

-44,3 %

36 759 373 €

-9,1 %

14 291 741 €

0,3 %

-10 421 793 €

-2,8 %

Relatívne ukazovatele

19.01 %

-11,9 %

3.28

-1,4

4.01 %

-2,4 %

61.12 %

-3,6 %

0.22

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 572 430 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 066 148 € -15,2 %
Zmena stavu zásob -1 004 016 € -126,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 2 329 666 € %

Náklady na materiál, energie 10 563 391 € -26,3 %
Služby 16 588 062 € -7,9 %
Pridaná hodnota 7 153 443 € -44,3 %
Osobné náklady 2 180 396 € -20,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 565 150 € -11,9 %
Opravné položky 150 214 € 121,0 %
Ostatné výnosy 190 675 € -36,6 %
Iné prevádzkové náklady 2 590 245 € -66,3 %
Zisk z predaja majetku 64 178 € -94,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 922 291 € -40,9 %
HV z finančnej činnosti 60 018 € -44,8 %
z toho Nákladové úroky 181 396 € 19,8 %
HV pred zdanením 1 982 309 € -41,0 %
Daň 509 195 € -33,2 %
HV po zdanení 1 473 114 € -43,3 %
EBITDA 2 423 263 € -8,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 759 373 € -9,1 %
 
Neobežný majetok 22 534 105 € -4,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 797 799 € -53,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 19 736 306 € 12,4 %
 
Obežný majetok 14 182 737 € -15,7 %
Zásoby 6 786 148 € -24,3 %
Dlhodobé pohľadávky 2 685 018 € 24,7 %
Krátkodobé pohľadávky 3 713 153 € -33,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 998 418 € %

 
Časové rozlíšenie 42 531 € 2,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 759 373 € -9,1 %
 
Vlastné imanie
14 291 741 € 0,3 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 198 377 € -84,2 %
HV minulých rokov 12 615 250 € 21,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 473 114 € -43,3 %
 
Záväzky 22 467 632 € -14,1 %
Dlhodobé záväzky 414 805 € -44,1 %
Krátkodobé záväzky 21 272 348 € -9,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 689 695 € -51,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 90 784 € -8,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?