Loading

MET Slovakia, a. s.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MET Slovakia, a. s.
Sídlo:
Rajská 7
81108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5118/B
Od 5.10.2010, posledná zmena 2.4.2024
Štatutárny orgán:
  • David Hirner
  • Gergely Szabó
  • György Kovács
  • Peter Szentirmai
  • Silvester Valacsay
IČO:
45860637
DIČ:
2023117107

IČ DPH:

SK2023117107
Podľa §4, registrovaný od 25.10.2010
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
280 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma MET Slovakia, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 870 592 686 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 222,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení 33 213 742 EUR vzrástol medziročne o 26 737 728 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,93% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 870 592 686 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 47 491 408 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 46,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,12%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 71,65%.

Absolútne ukazovatele

871 181 213 €

222,5 %

46 532 297 €

%

157 712 097 €

157,6 %

37 469 766 €

%

39 028 831 €

%

Relatívne ukazovatele

5.34 %

1,8 %

23.47

15,2

21.06 %

10,5 %

76.24 %

-10,7 %

1.33

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 870 592 686 € 222,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 823 101 278 € 217,2 %
Náklady na materiál, energie 29 223 € 46,2 %
Služby 929 888 € -7,1 %
Pridaná hodnota 46 532 297 € %

Osobné náklady 1 982 241 € 71,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 67 312 € -21,6 %
Opravné položky 500 000 € 100,0 %
Ostatné výnosy 339 669 € %

Iné prevádzkové náklady 2 455 371 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 41 867 042 € %

HV z finančnej činnosti 188 334 € %

z toho Nákladové úroky 9 126 € 87,8 %
HV pred zdanením 42 055 376 € %

Daň 8 841 634 € %

HV po zdanení 33 213 742 € %

EBITDA 41 934 354 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
157 712 097 € 157,6 %
 
Neobežný majetok 158 496 € 45,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 31 741 € 43,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 126 755 € 45,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 140 514 141 € 147,7 %
Zásoby 122 003 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 447 483 € 51,4 %
Krátkodobé pohľadávky 126 092 420 € 133,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 13 852 235 € %

 
Časové rozlíšenie 17 039 460 € 288,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 157 712 097 € 157,6 %
 
Vlastné imanie
37 469 766 € %

Základné imanie 280 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 890 387 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 085 637 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 33 213 742 € %

 
Záväzky 119 892 331 € 127,2 %
Dlhodobé záväzky 11 467 € 56,8 %
Krátkodobé záväzky 117 727 287 € 129,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 153 577 € 51,8 %
 
Časové rozlíšenie 350 000 € -16,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?