PSA TRADING SK s.r.o.

Historický názov:
  • PSA TRADING s. r. o.
  • Busch SK s.r.o
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PSA TRADING SK s.r.o.
Sídlo:
Ružinovská 3
82102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/100065/B
Od 2.3.2011, posledná zmena 17.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Pavel Široký
IČO:
46065580
DIČ:
2023224225

IČ DPH:

SK2023224225
Podľa §4, registrovaný od 6.5.2011
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SIROKY FUND SICAV a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma PSA TRADING SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 7 035 350 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 86,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 897 587 EUR vzrástol medziročne o 201 040 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 76,62% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 7 024 381 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 114 391 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 96,93%.

Absolútne ukazovatele

9 167 843 €

-82,3 %

-51 703 €

-111,2 %

3 166 288 €

-18,5 %

2 998 689 €

-1,0 %

2 998 689 €

-1,0 %

Relatívne ukazovatele

-0.73 %

-1,6 %

N/A

0,0

28.35 %

10,4 %

5.29 %

-16,8 %

18.89

15,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 024 381 € -86,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 10 969 € -15,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 909 990 € -84,6 %
Náklady na materiál, energie
Služby 177 063 € -96,9 %
Pridaná hodnota -51 703 € -111,2 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 905 454 € %

Iné prevádzkové náklady 906 555 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti -52 804 € -112,6 %
HV z finančnej činnosti 1 162 201 € 152,8 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 1 109 397 € 26,0 %
Daň 211 810 € 15,3 %
HV po zdanení 897 587 € 28,9 %
EBITDA -52 804 € -112,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 166 288 € -18,5 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 165 453 € -18,5 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 513 861 € -7,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 651 592 € 12,7 %
 
Časové rozlíšenie 835 € -21,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 166 288 € -18,5 %
 
Vlastné imanie
2 998 689 € -1,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € -99,9 %
HV minulých rokov 2 095 602 € 49,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 897 587 € 28,9 %
 
Záväzky 167 599 € -80,4 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 167 599 € -80,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?