Loading

Energie2, a.s.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Energie2, a.s.
Sídlo:
Lazaretská 3a
81108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5389/B
Od 30.3.2011, posledná zmena 7.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Cyril Bedlovič
  • Mgr. Dávid Vlnka
  • Viktor Dovhanych
IČO:
46113177
DIČ:
2023235225

IČ DPH:

SK2023235225
Podľa §4, registrovaný od 6.6.2011
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
330 330 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Energie2, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 237 347 962 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 46,11%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 049 730 EUR vzrástol medziročne o 10 334 628 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,24% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 237 255 159 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 22 141 739 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,33%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 133,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,6%.

Absolútne ukazovatele

239 063 141 €

46,9 %

16 634 642 €

%

39 754 794 €

65,4 %

15 194 376 €

266,6 %

17 247 965 €

%

Relatívne ukazovatele

7.01 %

6,0 %

34.59

30,6

27.79 %

24,8 %

61.78 %

-21,0 %

1.79

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 237 255 159 € 46,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 92 803 € -18,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 215 113 420 € 35,9 %
Náklady na materiál, energie 152 605 € 8,3 %
Služby 5 447 295 € 133,1 %
Pridaná hodnota 16 634 642 € %

Osobné náklady 480 930 € 12,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 52 647 € 62,9 %
Opravné položky 362 453 € %

Ostatné výnosy 1 397 512 € %

Iné prevádzkové náklady 2 888 863 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 14 247 261 € %

HV z finančnej činnosti -194 973 € -46,1 %
z toho Nákladové úroky 257 404 € 31,6 %
HV pred zdanením 14 052 288 € %

Daň 3 002 558 € %

HV po zdanení 11 049 730 € %

EBITDA 14 299 908 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
39 754 794 € 65,4 %
 
Neobežný majetok 149 860 € -1,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 146 981 € -1,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 879 € 0,0 %
 
Obežný majetok 39 599 413 € 95,0 %
Zásoby 32 € -5,9 %
Dlhodobé pohľadávky 452 987 € %

Krátkodobé pohľadávky 21 814 587 € 25,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 17 331 807 € %

 
Časové rozlíšenie 5 521 € -99,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 754 794 € 65,4 %
 
Vlastné imanie
15 194 376 € 266,6 %
Základné imanie 330 330 € 0,1 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 66 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 748 316 € 23,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 049 730 € %

 
Záväzky 21 879 106 € 10,0 %
Dlhodobé záväzky 473 571 € %

Krátkodobé záväzky 16 161 157 € 65,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 333 777 € -30,4 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 727 736 € -71,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 182 865 € %

 
Časové rozlíšenie 2 681 312 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?