T A M terminal, s. r. o.

Historický názov:
  • Morsevo terminal s. r. o.
  • NORWARDIA s. r. o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
T A M terminal, s. r. o.
Sídlo:
Šarovce 545
93552 Šarovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/54328/N
Od 22.4.2011, posledná zmena 10.12.2020
Štatutárny orgán:
  • Miroslav Tomek
IČO:
46152393
DIČ:
2023250207

IČ DPH:

SK2023250207
Podľa §4, registrovaný od 16.8.2011
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • TAM Group, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma T A M terminal, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 117 302 794 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 225 821,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 120 895 EUR vzrástol medziročne o 54 695 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,75% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 117 010 813 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 826 551 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6 297,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 132,91%.

Absolútne ukazovatele

117 303 457 €

%

365 725 €

%

19 810 941 €

%

195 973 €

161,0 %

163 314 €

%

Relatívne ukazovatele

0.31 %

43,3 %

1.87

2,1

0.61 %

-11,6 %

99.01 %

12,8 %

1.01

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 117 010 813 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 291 981 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 112 184 262 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 2 583 € 100,0 %
Služby 4 750 224 € %

Pridaná hodnota 365 725 € %

Osobné náklady 195 737 € 132,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 7 882 € 5,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 663 € -99,9 %
Iné prevádzkové náklady 8 268 € -97,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 154 501 € 92,4 %
HV z finančnej činnosti -498 € -12,9 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 154 003 € 92,8 %
Daň 33 108 € 142,2 %
HV po zdanení 120 895 € 82,6 %
EBITDA 162 383 € 84,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 810 941 € %

 
Neobežný majetok 34 247 € -6,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 34 247 € -6,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 776 694 € %

Zásoby 10 703 € 0,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 19 707 118 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 58 873 € 124,4 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 810 941 € %

 
Vlastné imanie
195 973 € 161,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 70 078 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 120 895 € 82,6 %
 
Záväzky 19 614 968 € %

Dlhodobé záväzky 1 182 € 193,3 %
Krátkodobé záväzky 19 613 270 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 110 € -5,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 406 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?